KAFKASLARDA BİR YAHUDİ TOPLULUĞU OLAN DAĞ YAHUDİLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMLERİYLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR


Creative Commons License

İpek Y.

ULUSLARARASI TARİHTEN GÜNÜMÜZE YAHUDİLİK SEMPOZYUMU, Kilis, Turkey, 29 - 30 November 2021, pp.56-58

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kilis
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.56-58
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Human life is a process of process in a certain way relative to what is delimited between birth and death. It may be the best thing to do in the near future, to eliminate the negativities and evils that I may encounter in order to move forward on this path. Birth was kept alive in this way, aiming to make the main transition periods such as marriage and death more comfortable and simple.

It may be something to think about with the classification of religions. Judaism is one of the ancient beliefs that these classifications are a special shopping accommodation. A national identity, as well as a celestial Jew, is an appearance consisting of clothing, present time, and different sub-appearances of similar appearance. Here, one of them is the living community with the name of Mountain Jews or Caucasian Jews living in the Caucasus.

What will happen in an uncountably many worlds in a world we live in is as many as there are innumerably few people in a real world. With this study, we aimed to come face to face in a different way like transition programs.

It is mentioned that these Jews, most of whom resided in Azerbaijan and Dagestan, came to the region in B. C. 8. century, passing through Iran, but this date is not clear. this group, which was called Mountain Jews by the Tsarist Russians in the 1850s, is known as Cuhudlar by the Muslims in the region.

In our study “A Jewish Community in the Caucasus: Beliefs and Periods Related to their Crossing in the Mountains” first of all, during these practice days; how they are ethnically based on society, where and when they are based on this geography, which Jews they are, how they are, how they are and what kind of approach can be predicted in a comprehensive way. what the mountain Jews will be able to resolve in order to survive the easier and passable things lost in birth, marriage and until death, how successful they will be to achieve the final they may face is the future.

İnsan hayatı, doğum ile ölüm arasında sınırlandırılmış kimine göre geçici kimine göreyse nihai bir süreci kapsamaktadır. Sınırlarını bilmediği bu süre içerisinde ömrünü en güzel ve huzurlu şekilde geçirmek, karşılaşabileceği olumsuzluk ve kötülükleri de uzaklaştırmak amacıyla gerek dinsel gerekse kültürel birçok çözüm üretmiştir. Bulduğu bu çözümler vasıtasıyla doğum, evlilik ve ölüm gibi ana geçiş dönemlerini daha rahat ve sorunsuz bir hale getirmeyi amaçlamıştır.

Dinlerin tasnifiyle alakalı olarak dinler tarihi kaynaklarına bakıldığında farklı kıstaslara göre yapılmış birçok sınıflandırmaya rastlanılmaktadır. Yahudilik, bu tasniflerin hepsinde özel bir konuma sahip kadim inançlardan biridir. Semavi olmasının yanı sıra milli bir hüviyete de büründürülen Yahudilikten, değişen zaman, mekân ve şartlar karşısında farklı alt gruplar ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de Kafkaslarda yaşayan Dağ Yahudileri ya da Kafkas Yahudileri ismiyle bilinen topluluktur.

Yaşadığımız topraklara pekte uzak sayılamayacak bir coğrafyada yaşayan bu topluluk hakkında ülkemizde yapılmış olan çalışma sayısı neredeyse bir elin parmaklarının sayısı kadar azdır. Bizlerde bu çalışma ile konuya geçiş ritüelleri gibi farklı bir perspektiften bakarak alana katkıda bulunmayı amaçladık.

Büyük yoğunluğu Azerbaycan ve Dağıstan’da ikamet eden bu Yahudilerinin bölgeye İran’dan geçerek M. Ö. 8. yüzyılda geldiğinden bahsedilmekteyse de bu tarih net değildir. 1850’li yıllarda Çarlık Rusları tarafından Dağ Yahudileri adıyla anılan bu grup yöredeki Müslümanlar tarafındansa Cuhudlar olarak bilinmektedirler.

“Kafkaslarda Bir Yahudi Topluluğu: Dağ Dağ Yahudilerinde Geçiş Dönemleriyle İlgili İnanış ve Uygulamalar” başlıklı çalışmamızda öncelikle bu insanların; etnik olarak kendilerini hangi toplumlara dayandırdıkları, bu coğrafyaya nereden ve ne zaman geldikleri, hangi Yahudi mezhepleriyle ilintili oldukları ve Yahudi inancını nasıl- ne şekilde yaşadıkları, günümüzdeki sosyo kültürel ve ekonomik durumları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Ardından Dağ Yahudilerinin doğumla başlayıp, evlilik ile şenlenen ve ölüme kadar geçen süreçte hayatlarını daha rahat ve huzurlu sürdürebilmek için ne gibi inanışları benimsedikleri, karşılaşabilecekleri olumsuzlukları bertaraf etmek için ne gibi çözüm yolları geliştirdiklerini aktarmaya çalışılmıştır.