ONLİNE ALIŞVERİŞLERDE SUNULAN HİZMETE YÖNELİK KALİTE ALGISININ TÜKETİCİLERİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİ YORDAMA ETKİSİ


Altın S.

24. INTERNATIONAL TURKISH COOPERATIVE CONGRESS, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 28 October 2022, pp.55-65

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.55-65
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde e-ticaret sitelerinden alışveriş yapılma oranlarında artış meydana gelmiştir. Bu durum işletmelerin müşterilerini online ortamlarda da memnun edip, devamlılıklarını sağlamaları için farklı çabalar içine girmeleri gerektiğini göstermektedir. Buna bağlı olarak çalışmanın amacı tüketicilerin e-hizmet kalite algısı ve e-memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma grubunu Sivas ilinde bulunan 285 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak hazırlanan anket formu demografik bilgiler, e-hizmet kalite algısı ve e-memnuniyet ölçeklerinden oluşmaktadır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, çarpıklık ve basıklık gibi betimsel istatistikler, pearson korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon testleri uygulanmıştır. Bulgulara göre e-hizmet kalite algısı ile e-memnuniyet düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. E-hizmet kalite algısının tüketicilerin e-memnuniyet düzeylerini yordama etkisi anlamlı bulunmuştur. Sonuç olarak e-hizmet kalite algısı yüksek olan tüketicilerin e-memnuniyet düzeyleri de yüksektir. Tüketicilerin sunulan hizmetlere yönelik memnuniyetini artırmada e-hizmet kalitesini artırmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Mevcut araştırmanın farklı örneklem gruplarında tekrarlanması ve araştırmada ele alınan değişkenlere ek olarak tüketicilerin online hizmet sunan işletmelere olan sadakat veya güven düzeylerine yönelik ölçümlerin dahil edilmesi önerilmektedir.