IN THE LIGHT OF THE SACRED TEXTS HZ. THE PROPHET'S UNIVERSAL UNDERSTANDING OF MERCURY


Creative Commons License

İpek Y.

V. Kutlu Doğum Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 19 - 20 April 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Şanlıurfa
  • Country: Turkey
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

In Allah's 107th verse of Surat Anbiya; "My Messenger! We sent you as a mercy to the worlds. " As he clearly states with his expression, Hz. With the message and lifestyle he brought, the Prophet became a guide and leader not only for the Islamic world but also for all humanity. Although this statement is not seen as very assertive or realistic by some circles, it is necessary to understand this by Hz. It will be sufficient to compare the messages received from the Prophet with the expressions or decrees in the scriptures.

In terms of our subject, the concept of "mercy" is one of the important qualities of Allah, and it is especially emphasized that it is "the Most Merciful and the Most Merciful" even in the Basmalah. In the holy texts such as the Torah, the Psalms, the Bible and the Quran, Allah informed people of his own mercy and made them feel it, and then asked his prophets to be guides and pioneers in this regard. There are many examples in the scriptures regarding the mercy of God and his prophets or the advice he gave to people on this issue. What is interesting is that regardless of the religion it belongs to, the provisions regarding "mercy" in the scriptures examined are as in the following examples; "May Almighty God put mercy on you in the heart of the man ..." (Genesis, 43-14)

“O Lord, if you keep account of your crimes, who can survive, O Lord? But you are forgiving. " (Psalms, 130: 4)

“But God our Savior saved us by clearly showing His goodness and love for man. He did this not because of our righteous deeds, but by his own mercy, by the washing of rebirth, and by the renewal of the Holy Spirit, which he poured on us profusely through our Savior Jesus Christ ”(Titus, 3: 5).

“Then we sent our messengers one after another on their tracks. We sent Jesus, son of Mary, after them; We gave him the Bible and made a compassion and mercy in the hearts of those who followed him. ” (Surat al-Hadid / 27) is clear and strongly emphasized.

With this declaration, first of all, by putting forward the decrees about compassion in the sacred texts, they are "sent as mercy to the worlds" Hz. I will try to show how much the prophet coincides with the examples in his life and how a universal message such as mercy can be conveyed to all humanity through our prophet.

Key Words: The Bible, Quran, Mercury.

Yüce Allah’ın Enbiya Suresi 107. ayetinde; “Resulüm! Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.” ifadesiyle de açıkça belirttiği üzere Hz. Peygamber, getirdiği mesaj ve yaşam tarzı ile sadece İslam âlemi için değil tüm insanlık için bir rehber ve önder olmuştur. Bu ifademiz, bazı çevreler tarafından çok iddialı ya da gerçekçi gibi görülmese de bunu anlamak için Hz. Peygamberden bizlere ulaşan mesajları, kutsal metinlerdeki ifadeler ya da hükümlerle karşılaştırmak yeterli olacaktır.

Konumuz itibariyle “merhamet” kavramı yüce Allah’ın önemli vasıflarından biri olup, besmelede dahi “Rahman ve Rahim” oluşu özellikle vurgulanmıştır. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim gibi kutsal metinlerde Allah Teâlâ, başta insanları kendi merhametinden haberdar etmiş ve bunu hissettirmiş, ardından da gönderdiği peygamberlerinden bu konuda rehber ve öncü olmalarını istemiştir. Kutsal metinlerde Allah’ın ve peygamberlerinin merhametine ya da insanlara bu konuda verdikleri öğütlere dair birçok örneğe rastlanmaktadır. İlginç olansa hangi dine ait olursa olsun, incelenen kutsal metinde “merhamet” ile ilgili hükümler şu örneklerde de olduğu üzere; “Her Şeye Gücü Yeten Tanrı, adamın yüreğine size karşı merhamet koysun…” (Yaratılış,43-14)

“Ya Rab, sen suçların hesabını tutsan, kim ayakta kalabilir, ya Rab? Ama sen bağışlayıcısın.” (Mezmurlar, 130:4)

“Ama Kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı” (Titus, 3:5).

“Sonra onların izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik; ona İncil'i verdik ve onu izleyenlerin kalplerinde bir şefkat ve merhamet kıldık.” (Hadid Suresi/ 27) açıktır ve önemle vurgulanmaktadır.

Bu bildiriyle de, öncelikle kutsal metinlerdeki merhametle ilgili hükümleri ortaya koyarak, bunların “âlemlere rahmet olarak gönderilen” Hz. Peygamberin hayatındaki örneklerle ne denli örtüştüğünü ve merhamet gibi evrensel bir mesajın peygamberimiz vasıtasıyla tüm insanlığa nasıl aktarılabileceğini sunmaya çalışacağım.

Anahtar Kelimler: Kitab-ı Mukaddes, Kura'an-ı Kerim, Merhamet.