The Effect of Social Media Addiction on Communication Skills and Academic Achievement Levels in Nursing Students


Creative Commons License

Kaplan A., Özdemir C.

İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.11, no.1, pp.1344-1357, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The study has been conducted in descriptive and cross-sectional type in order to determine the effect of social media addiction on communication skills and academic achievement levels of nursing students. The data collection process of the study has been completed with 402 students studying at Erciyes and Nuh Naci Yazgan University Faculty of Health Sciences Nursing Departments between March-May 2022. Data have been collected by using Descriptive Characteristics Form, Social Media Addiction Scale - (Adult Form) and Communication Skills Scale. Descriptive statistics and Pearson correlation test have been used in data analysis and p<0.05 value was considered statistically significant. It has been found that the social media addiction levels of students who had bad family relations and who used cigarettes and alcohol were higher. It has been determined that the communication skills of the students who; have bad family and friend relations, smoke, are new to university and are younger, have lower communication skills. It has been determined that the academic achievement levels of the younger students and male students who have newly started to university are lower. In addition, it has been found that there is a negative and highly significant relationship between students' social media addiction levels, academic achievement levels and communication skill levels. As the result, as social media addiction increases in nursing students, communication skills and academic achievement levels are negatively affected. Low communication skills affect academic achievement negatively.

Çalışma, hemşirelik öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığının iletişim becerilerine ve akademik başarı düzeylerine etkisinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılmıştır. Araştırmanın veri toplama süreci Mart-Mayıs 2022 tarihleri arasında Erciyes ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümlerinde öğrenim gören 402 öğrenci ile tamamlanmıştır. Veriler Tanımlayıcı Özellikler Formu, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği - (Yetişkin Formu) ve İletişim Becerileri Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistikler ile pearson korelasyon testi kullanılmış ve p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Aile ilişkisi kötü olan, sigara ve alkol kullanan öğrencilerin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Aile ve arkadaş ilişkisi kötü olan, sigara kullanan, üniversiteye yeni başlayan ve yaşı daha küçük olan öğrencilerin iletişim becerilerinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Üniversiteye yeni başlayan, yaşı daha küçük olan ve erkek öğrencilerin ise akademik başarı düzeylerinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin sosyal medya bağımlılık düzeyleri ile akademik başarı ve iletişim beceri düzeyleri arasında negatif yönlü ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, hemşirelik öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı arttıkça iletişim becerileri ve akademik başarı düzeyleri olumsuz etkilenmektedir. İletişim becerisinin düşük olması akademik başarıyı olumsuz etkilemektedir.