Determination of Attitudes of Health Services Vocational School Students towards Nursing Profession


Özdemir C., Kaya A.

vol.5, no.3, pp.152-158, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 3
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.57224/jhpr.1275568
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.152-158
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Çalışma sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Araştırma tanımlayıcı olarak planlanmış ve çalışmaya iki devlet üniversitesinin 2022-2023 eğitim öğretim yılında sağlık ön lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler dahil edilmiştir. Veriler toplanmasında Tanımlayıcı Özellikler Bilgi Formu ve Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel analizde frekans ve yüzde, ortalama ve standart sapma değerlendirmeleri yapılmış olup, verilerin özelliklerine göre Mann Whitney-U ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. İstatistiksel karşılaştırmada anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.44±2.01 olup çoğunluğu (%75.60) kadındır. Öğrencilerin %78.90’u lisans tamamlamayı, %72.90’u ise hemşirelik bölümünde lisans tamamlamayı düşündüğünü ifade etmiştir. Diyaliz programında okuyan öğrenciler ile ilerde hemşirelikte lisans tamamlamayı isteyen öğrencilerin hemşirelik mesleğine yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği’ne göre hemşirelik mesleğine ilişkin tutumlarının (147.65±23.17) orta düzeyin üzerinde olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Sonuç olarak, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin hemşirelik mesleğine ilişkin olumlu bir tutumları olduğu saptanmıştır. Hemşirelik hakkında daha fazla bilgi ve olumlu tutum arttıkça, öğrencilerin hemşirelik mesleğine daha fazla ilgi duyacağı görülmüştür.