Z Kuşağı Aidiyet Duygusu ve İş Tatmini İlişkisi: Yatak Sektöründe Bir Araştırma


Aykan E., Kocatürk F.

II. International Congress on Economics and Administrative Sciences, Bingöl, Turkey, 19 - 20 January 2023, pp.279-291

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bingöl
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.279-291
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

In today's conditions, employees' sense of belonging plays an important role for employers. This psychological pressure on the employees causes an increase in the personnel turnover rate in the company and causes job dissatisfaction and lowperformance rate in the employees. Human Resources carried out studies related to solving the problemsexperienced by theemployees, who arethe most valuableresource of the company, and try to improve the conditions regarding the job satisfaction of the personnel. This study aims to determine the relationship between job satisfaction and the sense of belonging of Z-generation employees in a private enterprise. The research was carried out in terms of the Z-generation employees of a mattress company operating in Kayseri. The questionnaire form was used as a data collection tool and the questionnaire form, demographic characteristics, a sense of belonging, and a job satisfaction scale. The universe of the study consisted of 400 Z-generation employees working in the enterprise, and 262 of these employees were reached. Descriptive statistical methods, correlation analysis, and regression analysis were used in the analysis of the obtained data. According to theresults of the correlation and regression analysis, a positive, significant, and weak relationship was found between the sense of belonging and job satisfaction. First, this study is limited to a private enterprise operating in the mattress sector in Kayseri due to the limited time interval. For this reason, it is necessary to carry out similar studies in businesses in different sectors in order to reach clearer data. Comparative results can be obtained when the study is conducted with companies serving in different sectors. Generation Z individuals, also  281 called the Digital Generation, prefer to use technology with high performance in all cases. In order to increase the commitment of this generation to the organization, integrating learning and self-development practicesinto digital platforms will provide a big plus for businesses.

Günümüz şartlarında çalışanların aidiyet duygusu işverenler için önemli bir yer tutmaktadır. Çalışanlar üzerindeki bu psikolojik baskı, işletmelerde personel devir hızının artışına sebep olduğu gibi ayrıca çalışanlarda da iş tatminsizliğine ve performans düşüklüğüne neden olmaktadır. İşletmelerin en değerli kaynağı olan iş görenlerin kalıcı olabilmesi için onların yaşadığı problemleri çözmek adına İnsan Kaynakları Yönetimi tarafından yapılan çalışmalar ile koşullar iyileştirilmeye ve personelin iş tatmini artırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada da özel bir işletmede Z kuşağı çalışanlarının iş tatmini ve aidiyet duygusu arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmaktadır. Araştırma Kayseri’de faaliyet gösteren ve yatak üreten birişletmenin Z kuşağı çalışanları üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmış ve anket formu; demografik özellikler, aidiyet duygusu ve iş tatmini ölçeği olmak üzere üç kısımdan oluşmuştur. Çalışmanın evrenini işletmede görev yapan 400 Z kuşağı çalışanı oluşturmuş bu çalışanlardan 262’sine ulaşılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Korelasyon ve regresyon analizi sonuçlarına göre aidiyet duygusu ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı ve zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Öncelikli olarak bu çalışma zaman aralığının kısıtlı olmasından dolayı Kayseri’de bulunan ve yatak sektöründe faaliyet gösteren özel bir işletme ile sınırlandırılmıştır. Bu 280 nedenle daha net verilere ulaşmak için farklı sektörlerdeki işletmelerde de benzer çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma, farklı sektörlerde hizmet veren işletmelerle yapıldığında karşılaştırmalı sonuçlar elde edilebilecektir. Dijital Kuşak olarak da adlandırılan Z kuşağı bireyleri, tüm olgularda, teknolojiyi yüksek performansta kullanmayı tercih ederler. Bu kuşağın örgüte bağlılığını arttırabilmek için öğrenme ve kendilerini geliştirme uygulamalarını dijital platformlara entegre etmek işletmeler için büyük bir artı sağlayacaktır.