Otantik Liderliğin Dile Getirme Davranışı Aracılığıyla Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi


Yayla E. N., Boztosun D., Demirtaş Ö., Üstün Ö.

6th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Varna, Bulgaria, 16 - 18 September 2021, pp.430-434

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Varna
  • Country: Bulgaria
  • Page Numbers: pp.430-434
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı otantik liderliğin dile getirme davranışları aracılığıyla örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma örneklemini Kayseri ilinde faaliyet gösteren sağlık sektörü çalışanları oluşturmaktadır. Veriler 395 katılımcı ile online anket tekniği ile toplanmıştır. Çalışma bulguları; otantik lider davranışlarının, dile getirme davranışı ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. İlave olarak da otantik liderlik davranışlarının, örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde dile getirme davranışlarının kısmi aracılık rolüne sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın bulguları, Türkçe literatürde sınırlı olan otantik liderlik ve dile getirme davranışlarının ilişkileri üzerine sunduğu teorik altyapı ile alan yazınına ve yöneticilerin bu alandaki pratik uygulamalarına katkılar sunmaktadır.