ÖRGÜTLERDE POLİTİKA ALGILAMALARININ SAPKIN ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN ARACI ROLÜ


Aykan E., Karakuş G.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ-INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES , no.36, pp.63-82, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract


Günümüzde insana değer verilerek örgütte pozitif iklimin oluşturulması yoluyla, rekabette önde olunacağı ifade edilmektedir. Dolayısıyla örgütte gerçekleştirilen negatif davranışların nedenleri ile bunların engellenmesi için neler yapılması gerektiğine odaklanan çalışmaların arttığı görülmektedir. Buradan hareketle çalışmanın amacı, örgütsel politika algılamasının sapkın örgütsel davranışlar üzerindeki etkisini belirlemek ve bu iki değişken arasındaki ilişkide pozitif psikolojik sermayenin aracılık rolünü tespit etmektir. 584 otel çalışanı ile gerçekleştirilen araştırmada örgütsel politika algılamalarının sapkın örgütsel davranışlar ve pozitif psikolojik sermaye üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel politika algılamalarınınsa sapkın örgütsel davranışlar üzerindeki dolaylı etkisinde, pozitif psikolojik sermayenin kısmi aracılık rolü üstlendiği sonucuna ulaşılmıştır.