Economic Effects of Migration in Urbanization: The Case of Artvin


Oğuzhan M.

in: ECONOMIC STRUCTURE OF ARTVIN, Murat Berberoğlu,Orhan Şimşek,Uğur Uzun, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.289-312, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Gazi Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.289-312
  • Editors: Murat Berberoğlu,Orhan Şimşek,Uğur Uzun, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

The city is the spatial reflection of the social, cultural, economic and physical possibilities of the society in which it emerged with all its movements. The fact that the city is a reflection of the societies in which it is located also includes its structure that provides an interaction between societies. From the moment the phenomenon of the city gained its existence, it not only developed itself, but also started to function as a center that interacts with its environment and ensures the development of its environment by including its environment in its organized operation, thanks to the regional relations it has established. The fact that the city has become a center has actually brought about urbanization. Urbanization, as a phenomenon that both affects and is affected, has developed over time due to economic, political, social and technological factors. As a matter of fact, one of the outcomes of urbanization as a result of these factors has been the phenomenon of migration. Migration has emerged as a result of urbanization. The fact that urbanization leads to migration and the further development of urbanization with migration shows that they are actually two sources that feed off each other. Migration is both a factor and an important indicator of social, economic and political change in societies. The transformation of the phenomenon of migration in the history of the world has an important influence with its capacity to direct the formation of states, the development of societies and the lives of individual individuals. The multidimensional and characteristic structure of the phenomenon of migration, the breadth of its sphere of influence and especially its socio-political and economic consequences that can guide societies have played a role in its handling as a research topic in the world of science and thought. The effects of immigration, especially its economic effects, have been included in many studies. In fact, the industrialization movements that took place in the 19th century started mass migration from rural areas to urban areas by transferring the center of production from home to factories. When we look at today's migration phenomenon from this point of view, it is noteworthy that economic reasons are at the forefront of migration movements and as a result, mainly economic results emerge. The physical space change that occurs with migration movements creates various social, economic, cultural and political consequences for the communities that receive and send migration during, during and after the migration process. In this sense, the main subject of the study is to explain the economic effects of immigration with urbanization and to determine the economic effects of the urbanization of Artvin province, which is located in the Eastern Black Sea Region and borders Georgia, in line with the migration movements. In order to form the main lines of the study, the conceptual framework has been presented in the first two chapters, and necessary information has been tried to be given about the concepts of city, urbanization and migration. In the last part of the study, the changes in the gross domestic product per capita of Artvin province, unemployment, labor force, employment rates and housing sales were discussed and the economic effects of migration movements on urbanization were tried to be determined by analyzing the data between 2014 and 2021. Due to the difficulty of finding data specifically for Artvin and on a yearly basis, the study was prepared by considering the years 2014-2021. The data used in the study were obtained from statistical sources prepared by TÜİK, İŞKUR and DOKAP.

Kent, tüm devinimleri ile birlikte ortaya çıktığı toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel imkânlarının mekânsal yansımasıdır. Kentin içinde bulunduğu toplumların yansıması oluşu, toplumlar arası bir etkileşimi sağlayan yapısını da kapsamaktadır. Kent olgusu var oluşunu kazandığı andan itibaren yalnız kendisini geliştirmekle kalmayıp çevresiyle etkileşim halinde bulunan ve kurduğu bölgesel ilişkiler sayesinde çevresini örgütlü işleyişine dâhil ederek çevresinin de gelişmesini sağlayan bir merkez işlevi görmeye başlamıştır. Kentin merkez haline gelmesi aslında kentleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Kentleşme hem etkileyen hem de etkilenen bir olgu olarak zaman içinde ekonomik, siyasal, sosyal ve teknolojik etmenler kaynaklı gelişim göstermiştir. Nitekim kentleşmenin bu etkenler sonucundaki çıktılarından biri de göç olgusu olmuştur. Göç, kentleşmenin bir sonucu olarak belirmiştir. Kentleşmenin göçü doğurması ve göçle beraber kentleşmenin daha da gelişmesi aslında ikisinin birbirinden beslenen iki kaynak olduğunu göstermektedir. Göç, toplumlardaki sosyal, ekonomik ve siyasal değişimin hem etkeni hem de önemli bir göstergesidir. Göç olgusunun dünya tarihindeki dönüşümleri, devletlerin oluşumunu, toplumların gelişimini ve tek tek bireylerin yaşamlarını yönlendirebilme kapasitesiyle önemli bir etki gücüne sahiptir. Göç olgusunun çok boyutlu ve karakteristik yapısı, etki alanının genişliği ve özellikle toplumları yönlendirebilecek sosyo-politik ve ekonomik sonuçları bilim ve düşünce dünyasında araştırma konusu olarak ele alınmasında rol oynamıştır. Kentleşmeyle beraber gelen göçün etkilerine özellikle de ekonomik etkilerine pek çok çalışma konusunda yer verilmiştir.Öyle ki, 19. yüzyılda gerçekleşen sanayileşme hareketleri, üretimin merkezini evden fabrikalara aktararak, kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru kitlesel göçleri başlatmıştır. Günümüz göç olgusuna bu açıdan baktığımızda, göç hareketlerinde ekonomik nedenlerin ön planda olduğu ve bunun sonucunda ağırlıklı olarak ekonomik sonuçların ortaya çıktığı dikkat çekmektedir. Göç hareketleri ile gerçekleşen fiziki mekân değişikliği, göç alan ve veren toplumlar için göç sürecinde, devamında ve sonrasında çeşitli sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal sonuçlar çıkarmaktadır. Bu anlamda çalışmanın ana konusu kentleşme ile gelen göçün ekonomik etkilerini açıklayarak, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan ve Gürcistan’a sınırı olan Artvin ilinin göç hareketleri doğrultusunda kentleşmesindeki ekonomik etkilerini saptayabilmektir. Çalışmanın ana hatlarını oluşturabilmek adına ilk iki bölümde kavramsal çerçeve sunulmuş, kent, kentleşme, göç kavramlarına yönelik gerekli bilgilendirme yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise Artvin ilinin kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılasındaki değişimleri, işsizlik, iş gücü, istihdam oranları ve konut satışları ele alınıp 2014 ve 2021 yılları aralığındaki verileri analiz edilerek göç hareketlerinin kentleşme üzerindeki ekonomik etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Artvin özelinde ve yıl bazında veri bulmanın güçlüğü nedeniyle çalışma 2014-2021 yılları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler TÜİK, İŞKUR ve DOKAP tarafından hazırlanan istatistiki kaynaklardan elde edilmiştir.