Cryptocurrency Technologies: Evaluation of Factors Affecting Cryptocurrency Selection by AHP Method


Boztosun D., Arslan E., Yıldırım A., Karlıoğlu B., Demirtaş Ö.

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.138-154, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç Bu çalışmanın amacı; kripto para seçimine etki eden faktörlerin ortaya çıkartılması hususunda subjektif değerlendirmelerin objektif ağırlıklandırmalar yoluyla tespit edilmesidir.Yöntem -Çalışmada, Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) çok ölçütlü karar vermetekniği kullanılmıştır. Kriptoloji ve kripto para alanında uzman ekipten oluşan yedi kişilik bir değerlendirme ekibi kriter ve alt kriterleri, ikili karşılaştırmalar yoluyla değerlendirmiştir. Buradan yola çıkarak, bu değerlendirmeler, Analitik Hiyerarşi Prosesi ile global ağırlık vektörlerine dönüştürülmüştür.Bulgular -Analiz  sonuçlarına  göre,  işletmelerin  kripto  para  yatırımı  yapan  bireysel  portföy yöneticilerinin kripto para seçimini etkileyen kriterlerde en yüksek skora sahip olanlar “Teknolojik Merak”, “Kişinin Parası Üzerindeki Kontrol Gücü” ve “Veri ve İşlem Gizliliği” olarak belirlenmiştir. Bunun yanında, en düşük skora sahip kriterler ise “Sistem Üzerinde Kontrol Gücü”, “Coin Üreticisi” ve “Kimlik Bilgisi Gizliliği”, olarak tespit edilmiştir.Tartışma: Bu çalışmada, kripto para yatırımı yapan bireysel portföy yöneticilerinin kripto para seçimini etkileyen kriterlerin ağırlıklandırılması ve en önemli kriterin belirlenmesi amacıyla çok kriterli karar verme  yöntemlerinden  biri  olan  Analitik  HiyerarşiProsesi    (AHP)    yöntemi    ile    analizler gerçekleştirilmiştir.  AHP  ile  gerçekleştirilen  analizde  kripto  para  yatırımı  yapan  bireysel  portföy yöneticilerinin kripto para seçimini etkileyen kriterler tespit edilmiş olup bu kriterlerin önem sıralaması yapılarak elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.