The Relationship of Green Advertising Attitude and Environmental Awareness in Z Generation Consumers


ALTIN S., OK Ş.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.58, no.1, pp.97-117, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Today, the increase in the sensitivity of individuals to environmental problems has been one of the factors that motivate businesses to follow marketing strategies in this direction. From this point of view, it is seen that the activities of enterprises for green advertising have become increasingly widespread in recent years. In this respect, it is very important to determine the sensitivity of the young generation to the problems that pose a global threat. The main purpose of this study is to determine the relationship between the attitudes of the Z generation towards the green advertisements carried out by the enterprises and the sensitivity of these attitudes towards the environment. Another aim of the study is to make suggestions for the green advertising strategies of the enterprises as a result of the attitude of the Z generation towards green advertisements. For this purpose, it is aimed to determine the attitudes of the Z generation consumers aged 18 and over, living in Ankara and Sivas, towards green advertising and to reveal the relationship between the determined attitude and environmental sensitivity. In this context, online and face-to-face questionnaires were applied to 301 participants in the study. According to the results obtained, it was concluded that there was no significant difference between gender and all sub-dimensions of green advertising attitude. While there was a significant gender difference in all sub-dimensions of environmental awareness, it was also determined that there was a significant difference between all sub- dimensions of consumers' green advertising attitudes and product purchasing. It is desired that the results of the study will guide and contribute to the determination of future strategies of operators, field researchers and marketing managers who see the Z generation as their target audience.
Günümüzde bireylerin çevre sorunlarına karşı duyarlılığının artması işletmeleri bu yönde pazarlama stratejileri izlemeye motive eden faktörlerden biri olmuştur. Bu açıdan bakıldığında işletmelerin yeşil reklama yönelik faaliyetlerinin son yıllarda giderek yaygınlaştığı görülmektedir. Bu açıdan genç kuşağın küresel tehdit oluşturan sorunlara karşı duyarlılığının belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmanın temel amacı, Z kuşağının işletmelerin gerçekleştirdiği yeşil reklamlara yönelik tutumları ile bu tutumların çevreye karşı duyarlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmanın bir diğer amacı da Z kuşağının yeşil reklamlara yönelik tutumu sonucunda işletmelerin yeşil reklam stratejilerine yönelik önerilerde bulunmaktır. Bu amaçla Ankara ve Sivas'ta yaşayan 18 yaş ve üzeri Z kuşağı tüketicilerinin yeşil reklama yönelik tutumlarının belirlenmesi ve belirlenen tutum ile çevre duyarlılığı arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çalışmada 301 katılımcıya online ve yüz yüze anket uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre cinsiyet ile yeşil reklam tutumunun tüm alt boyutları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Çevre bilincinin tüm alt boyutlarında cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunurken, tüketicilerin yeşil reklam tutumlarının ve ürün satın almanın tüm alt boyutlarında da anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarının Z kuşağını hedef kitlesi olarak gören işletmecilerin, saha araştırmacılarının ve pazarlama yöneticilerinin gelecek stratejilerinin belirlenmesine yol göstermesi ve katkı sağlaması arzu edilmektedir.