CONTRIBUTION OF ENTREPRENEURSHIP TO ECONOMIC DEVELOPMENT PROCESS A THEORETICAL ANALYSIS


Creative Commons License

Büyükkantarcı Tolgay S.

3. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 13 March 2021, pp.72-84

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.72-84
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

Entrepreneurship plays an important role in economic growth by taking risks with a new business idea among factors of production, combining other factors of production, and also providing the opportunity to create new employment opportunities. Entrepreneurship is the process of innovation or making a difference in production in a competitive world. Although many similar definitions of the concept of entrepreneurship are made in the literature, the innovative feature of the entrepreneur has been updated for the first time by Schumpeter. In the Schumpeterian view, the entrepreneurship process constitutes one of the key factors in the economic development of a country or region.

 

In today's changing dynamic world, especially with technological advancements, the importance of entrepreneurship in economic development, has started to be understood in more detail by countries. Economic growth and development are one of the primary targets of countries in the current century. In this context, the position entrepreneurship in society has reached a state of great interest. Whether entrepreneurship has a positive or negative contribution to economic growth has been among the topics studied by academics in recent years. When the studies conducted are examined, it has been found that it is difficult to measure entrepreneurship in a country and different indicators are used to measure entrepreneurship. Among the most used indicators are the number of patents, the number of newly established companies and the proportion of the self-employed population. In studies investigating the role of entrepreneurship in economic development and its effects on growth, it was mentioned that entrepreneurship is an important element. Again, studies have found that entrepreneurship accelerates economic development by creating employment and welfare increases.

In order to understand the relationship between entrepreneurship and economic growth, these concepts must first be understood very well. The aim of this study is to examine the concepts of economic growth, development and entrepreneurship, and then to emphasize the role of entrepreneurship in economic developments of countries or socities. In this study, a literature review method that reveals the relationship between entrepreneurship and economic development, andİmportant factors in this relationship was followed.

 

Keywords: Economic Growth, Economic Development, Employment, Entrepreneurship

ÖZET

Girişimcilik üretim faktörleri arasında yeni bir iş fikri ile riski göze alarak, diğer üretim faktörlerini bir araya getirerek ve ayrıca yeni istihdam olanakları yaratma imkânı sağlayarak ekonomik büyüme içinde önemli bir role sahiptir. Girişimcilik rekabetçi bir dünyada üretimde, yenilik ya da bir farklılık yaratma sürecidir.  Literatürde girişimcilik kavramının benzer birçok tanımı yapılmakla birlikte girişimcinin yenilikçi olmak özelliği ilk kez Schumpeter tarafından güncellik kazanmıştır. Schumpeterian görüşüne göre, girişimcilik süreci bir ülkenin veya bölgenin ekonomik kalkınmasında anahtar faktörlerden birini oluşturmaktadır.

 

Günümüzün değişen dinamik dünyasında, özellikle teknolojik ilerlemelerle, girişimciliğin ekonomik kalkınmadaki önemi, ülkeler tarafından daha ayrıntılı olarak anlaşılmaya başlanmaktadır. Ekonomik büyüme ve kalkınma içinde bulunduğumuz yüzyılda ülkelerin ana hedeflerinden biridir. Girişimciliğin bu bağlamda toplumdaki yeri çok ilgi duyulan bir duruma ulaşmıştır. Girişimciliğin ekonomik büyüme için olumlu veya olumsuz bir katkısının olup olmadığı ise akademisyenler tarafından son yıllarda araştırılan konular arasına girmiştir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde bir ülkedeki girişimciliğin ölçülmesinin zor olduğu tespit edilmiş ve girişimciliği ölçmek için farklı göstergelerden faydalanıldığı görülmektedir. En çok kullanılan göstergeler arasında patent sayısı, yeni kurulan şirketlerin sayısı ve kendi hesabına çalışan nüfus oranı olduğu görülmektedir. Girişimciliğin ekonomik kalkınmadaki rolü ve büyümedeki etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda girişimciliğinin önemli bir unsur olduğuna değinilmiştir. Yine yapılan çalışmalarda girişimciliğin istihdam ve refah artışı oluşturarak ekonomik gelişmeyi hızlandırdığı bulunmuştur.

 

Girişimcilik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi için öncelikle bu kavramların çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı ekonomik büyüme, kalkınma ve girişimcilik kavramlarını incelemek ve daha sonra girişimciliğin ülke veya toplumların ekonomik gelişmelerindeki rolünü vurgulamaktır. Bu çalışmada, girişimcilik ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ve bu ilişkideki önemli faktörleri ortaya koyan bir literatür tarama yöntemi izlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Ekonomik kalkınma, İstihdam, Girişimcilik