Scopus Üzerinden Türkiye Adresli İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki Bilimsel Yayınların Bibliyometrik Analizi


Özdemir H.

5TH INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Rize, Turkey, 8 - 10 November 2023, pp.258-271

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.258-271
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Occupational health and safety is a multidisciplinary subject wherein researchers from various disciplines collaborate to offer multifaceted solutions to issues. This field attracts significant attention from researchers. The databases' structures, supporting bibliometric analyses, enable comprehension of scientific publications' productivity, speed, potential, and field expansion direction. The objective of this research is to conduct a bibliometric analysis of scientific publications Türkiye-addressed pertaining to the occupational health and safety field. Scopus database was used to carry out a search applying keywords such as "occupational health and safety," "occupational health," and "occupational safety," resulting in a total of 113,129 assorted documents. Of the total occupational health and safety publications in the database, 978 of them are from Türkiye-addressed, representing only 0.86%. 81.6% of the publications were categorised as articles, and 7.7% as conference papers. The "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics" took first place with 42 publications. Muhammet Gül had the highest number of publications in occupational health and safety, with 25 articles. Hacettepe University was ranked first, with a total of 71 publications. The fields of medicine, engineering, and social sciences were the most extensively researched. VOSviewer was employed to analyse and illustrate the connections between authors' frequently used keywords, co-cited journals, authors, and sources in the Scopus database. In these studies that Türkiye-addressed, a total of 2,501 different keywords were utilized. Among these, the most commonly employed terms were Occupational Health, Occupational Health and Safety, Risk Assessment, Turkey, Security, Occupational Safety, and Covid-19. In recent publications, areas of study include artificial intelligence, fuzzy inference systems, fuzzy logic, the Covid19 pandemic, safety culture and sustainability. 

İş sağlığı ve güvenliği, farklı disiplinlerde araştırmacıların bir araya gelerek sorunların çözümüne çok yönlü katkılar sunabileceği bir bilim dalı olup çok sayıda araştırmacının ilgisini çekmektedir. Kullandığımız veri tabanlarının bibliyometrik analizleri destekleyen yapıları, bilimsel yayın üretkenliğini, alanın genişleme hızı, potansiyeli ve yönünü anlamamıza olanak sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, iş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye adresli bilimsel yayınların literatüre olan katkısının bibliyometrik analizini yapmaktır. Scopus veri tabanındaki yayınlar; “occupational health and safety”, “occupational health” ve “occupational safety” anahtar kelimeleri ile taranmış ve farklı türde 113.129 esere ulaşılmıştır. Bu yayınların 978‟i Türkiye adresli olup veri tabanındaki tüm iş sağlığı ve güvenliği yayınlarının % 0,86‟sını oluşturmaktadır. Yayınların %81,6‟sı makale, %7,7‟si bildiri kategorisindedir. “International Journal of Occupational Safety nad Ergonomics” dergisi, 42 yayınla ilk sırada yer almıştır. İş sağlığı ve güvenliği alanında en fazla yayın yapan yazar 25 yayınla Muhammet Gül olurken Hacettepe Üniversitesi 71 yayınla ilk sıradadır. Tıp, mühendislik ve sosyal bilimler en fazla çalışılan alanlar olmuştur. Scopus veri tabanında, yazarların sıklıkla kullandığı anahtar kelimeler, ortak atıf yapılan dergiler, yazarlar ve kaynaklar arasındaki ilişkileri analiz etmek ve görselleştirmek için VOSviewer yazılımı kullanılmıştır. Türkiye adresli bu çalışmalarda, toplam 2.501 farklı anahtar kelime kullanılmış olup sıklıkla kullanılanlar; iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, Türkiye, risk değerlendirme, iş güvenliği, güvenlik ve covid-19 şeklinde sıralanmıştır. Yayınlarda; yapay zeka, bulanık çıkarım sistemi, bulanık mantık, covid-19, pandemi, güvenlik kültürü ve sürdürülebilirlik son dönemde çalışılmaya başlanan alanlar olarak dikkat çekmektedir.