A Research on the Impact of the Global Epidemic Process on the Profitability of Businesses


Ertaş F. C., Kantarcı N.

İşletme Akademisi Dergisi, vol.3, no.2, pp.126-144, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.26677/tr1010.2022.1024
  • Journal Name: İşletme Akademisi Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Root Indexing
  • Page Numbers: pp.126-144
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

International standards have developed with the company scandals in America in the 2000s. Scandals showed that the effective national accounting system in America was insufficient and necessitated the establishment of International Accounting Standards. The fact that countries use different accounting systems can cause differences in the financial statements of international businesses.These differences are minimized by the adoption of International Accounting Standards (IAS) and International Financial Reporting Standards (IFRS). Adoption of standards in our country has created differences between the systems used.The recent COVID-19 pandemic has affected many businesses. The measures taken during pandemic periods have affected the performance of businesses in the food sector. In this study, the effects of Turkish Accounting Standards (TAS)/Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) applications on the profitability rates of businesses in the food sector were investigated especially in the pre-pandemic and post-pandemic periods.In this context, the profitability ratios of two businesses in the food sector, whose data were accessed on the Public Disclosure Platform (PDP), were calculated through the financial statements prepared in accordance with the Tax Procedure Law (TPL) and TMS/TFRS for the year 2019-2020.The results were analyzed in the SPSS program boxplot.It has been found that the effect of the pandemic period on the profitability rates of the businessesis not the same.
Uluslararası standartlar, 2000’li yıllarda Amerika’da yaşanan şirket skandalları ile gelişmiştir.Skandallar,Amerika’da etkili olan ulusal muhasebe sisteminin yetersiz olduğunu göstermiştirve Uluslararası Muhasebe Standartlarının oluşturulmasını gerekli kılmıştır. Ülkelerin farklı muhasebe sistemleri kullanıyor olmasıuluslararasıişletmelerin finansal tablolarındafarklılıklara yol açabilmektedir.Bu farklılıklar, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının(UFRS) benimsenmesiyle en aza indirilmiştir.Ülkemizde de standartların benimsenmesikullanılan sistemler arasında farklılıklar doğurmuştur. Son dönemdeyaşanan COVID-19 pandemisi pek çok işletmeyietkilemiştir. Pandemi dönemlerinde alınan tedbirlerözellikle gıda sektöründeki işletmelerin performanslarını etkilemiştir. Bu çalışmada,gıda sektöründeki işletmelerinTürkiye Muhasebe Standartları (TMS)/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uygulamalarının karlılık oranlarıüzerindekietkileriözellikle pandemi öncesi ve sonrası dönemlerde araştırılmıştır. Bu bağlamda Kamuyu Aydınlatma Platformunda(KAP) verilerine ulaşılangıda sektöründeki iki işletmenin2019-2020yılı Vergi Usul Kanunu (VUK)’na ve TMS/TFRS’ye görekarlılık oranlarıhesaplanmıştır. Sonuçları SPSS programıkutu grafiğindeincelenmiştir.Pandemi dönemininişletmelerinkarlılık oranları üzerindeki etkisinin aynı olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.