Green Bond Issue In Financing Renewable Energy Investments: The Case of Turkey


Sümerli Sarıgül S., Altay Topcu B.

2020 International CEO Communication, Economy, Organization & Social Sciences Congress, Gorazhde, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 December 2020, pp.1-12

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gorazhde
  • Country: Bosnia And Herzegovina
  • Page Numbers: pp.1-12
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

The consumption of renewable energy resources reduces the amount of greenhouse gas in nature, unlike fossil-based energy resources. Renewable energy resources are increasing day by day, due to the damage caused by fossil fuels to the environment and limited resources, efforts to find and spread. Especially for developing countries despite the positive effects of renewable energy sources, the share of these resources in world energy production is very low. The most important reason for this is the insufficient financial means to establish the technological infrastructure that can produce these energy resources. Although there are various financing methods that can be used in financing renewable energy sources, green bond issuance plays an important role in this financing.

Green Bonds, known as Green Bonds in international financial markets, are bond instruments that comply with the Green Bond Principles (GBP) and are issued for the financing or refinancing of new or existing projects, in whole or in part. Green bond issuance is feasible for many industries, provided it is compliant with the GBP. Renewable energy, energy efficiency, clean drinking water or wastewater treatment, infrastructure investments for electric or hybrid transportation vehicles, and recyclable packaging and distribution projects are suitable projects for green bond issuance. Therefore, the funds obtained by exporters by issuing green bonds should only be used in environmentally friendly projects in accordance with the four basic principles of green bonds.

Aim: In Turkey, despite being the first green bonds issued in 2016 by TSKB green bond market in Turkey it is not yet at the desired level of export When the green bonds issued in the world. In Turkey, the issue becomes even more popular after Kovid-19 green bonds and interest is rapidly increasing in the world. The purpose of this study, the financing of Turkey’s renewable energy resources are located in the proposal in order to benefit more from the green bond issue.

Method: In the study the available data on the green bond issue were evaluated for Turkey and the world economy.

So with green bonds used to finance the renewable energy sources in Turkey comparisons made between these bonds of world exports.

Important Findings: Turkey is a country dependent on foreign energy, as in many developing countries. A large part of the current account deficit arises from energy imports. Sustainable by reducing dependence on external energy sector in Turkey's economic growth may come to a level also requires benefit more from renewable energy sources. In this context, the issuance of green bonds to be attractive, one of the most important methods of financing of renewable energy sources is of great importance in Turkey's economy. Thus, a low-carbon development opportunity will be provided for the country's economy. To improve the green bond market in Turkey; Green bond standards should be determined, tax incentives should be provided, risk perception in the market should be reduced and costs should be reduced. These regulations will facilitate the financing of renewable energy sources by encouraging investors who want to buy green bonds.

Keywords: Renewable Energy Sources, Financing Renewable Energy, Green Bond Issue.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimi, fosil bazlı enerji kaynaklarının tersine doğadaki sera gazı miktarını azaltmaktadır. Dünya ölçeğinde fosil yakıtların çevreye verdiği zararlar ve kaynakların sınırlı olması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik çabalar gün geçtikçe artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının olumlu etkilerine karşılık, bu kaynakların dünya enerji üretimindeki payı özelikle de gelişmekte olan ülkeler açısından oldukça düşük seviyededir. Bunun en önemli sebebi ise bu enerji kaynaklarını üretebilecek teknolojik altyapının oluşturulmasına yönelik finansal olanakların yetersiz olmasıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanında kullanılabilecek çeşitli finansman yöntemleri bulunmakla birlikte, bu finansmanda yeşil tahvil ihracı önemli bir yer tutmaktadır.

Uluslararası finans piyasalarında Green Bonds olarak bilinen Yeşil Tahviller, Yeşil Tahvil İlkeleri (Green Bond Principles /GBP) ile uyumlu, yeni ya da mevcut projelerin, tamamının ya da bir kısmının finansmanı ya da yeniden finansmanı için ihraç edilen tahvil aracıdır. GBP ile uyumlu olması şartı ile yeşil tahvil ihracının, birçok sektör için uygulanması mümkündür. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, temiz içme suyu ya da atık su arıtımı, elektrikli ya da hibrid ulaşım araçları için alt yapı yatırımları ve geri dönüşümlü ambalaj ve dağıtım projeleri yeşil tahvil ihracı için uygun projelerdir. Dolayısıyla ihracatçıların yeşil tahvil ihracı yoluyla elde ettikleri fonların, sadece çevre dostu projelerde, yeşil tahvilin dört temel ilkesine uyumlu olarak kullanması gerekmektedir.

Amaç: Türkiye’ de ilk yeşil tahvil TSKB tarafından 2016 yılında ihraç edilmesine rağmen, Türkiye’deki yeşil tahvil piyasası dünyada ihraç edilen yeşil tahvil ihracatına bakıldığında henüz istenen düzeyde değildir. Kovid-19 sonrası daha da popüler hale gelen yeşil tahvil ihracına Türkiye’de ve dünyada ilgi hızla artmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanında yeşil tahvil ihracından daha fazla yararlanılabilmesi için önerilerinde bulunulması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmada dünya ve Türkiye ekonomisi için yeşil tahvil ihracına ait mevcut veriler değerlendirilmiştir. Böylece Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanında kullanılan yeşil tahvil ihracı ile bu tahvile ait dünya ihracı arasında karşılaştırma yapılmıştır.

Önemli Bulgular: Türkiye birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi enerjide dışa bağımlı bir ülkedir. Cari açığın büyük bir kısmı ise enerji ithalatından kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin enerji sektöründe dışa bağımlılığını azaltarak sürdürülebilir bir ekonomik büyüme seviyesine gelebilmesi de yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda Türkiye ekonomisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemli finansman yöntemlerinden biri olan yeşil tahvil ihracının cazip hale getirilmesi önem arz etmektedir. Böylece ülke ekonomisi açısından düşük karbonlu kalkınma imkânı sağlanabilecektir. Türkiye’de yeşil tahvil piyasasını geliştirmek için; yeşil tahvil standartları belirlenmeli, vergisel teşvikler sağlanmalı, piyasadaki risk algısı azaltılmalı ve maliyet azaltılmalıdır. Bu düzenlemeler yeşil tahvil almak isteyen yatırımcıları teşvik ederek,  yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanını kolaylaştıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Yenilenebilir Enerjinin Finansmanı, Yeşil Tahvil İhracı.