Nurses' Anxiety Levels and Associated Factors in Intercultural Communication


Creative Commons License

Özdemir C., Kaplan A.

12. ULUSLARARASI HIPOKRAT TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Elazığ, Turkey, 1 - 02 September 2023, vol.1, pp.549-557

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.549-557
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: It is important for nurses to be able to communicate effectively with individuals and their families in order to provide holistic care to healthy/sick individuals from various cultures. Therefore, in this study, it was aimed to determine the anxiety levels and related factors of nurses in intercultural communication.

Method: It is very important for nurses to be able to communicate effectively with healthy/sick individuals and their families from various cultures in order to provide holistic care. Therefore, in this study, it was aimed to determine the anxiety levels of nurses and related factors in intercultural communication.

Results: 54.1% of the nurses participating in the study were 25 years old and under, 64.3% were women, 76.4% were single, 54.5% were undergraduates. It was found that the total mean score of the nurses from the Intercultural Communication Anxiety Scale was 33.14±8.13. According to the data obtained, it has been determined that there is a statistically significant relationship between educational status, family relations, speaking or understanding a language other than mother tongue, living/coexistence with people from different cultures and the Intercultural Communication Anxiety Scale score (p<0.05).

Conclusion: According to the results of the study, nurses have a moderate level of intercultural communication anxiety. It is recommended to organize supportive programs in order to determine and reduce the factors affecting the intercultural communication anxiety of nurses.

Amaç: Hemşirelerin, çeşitli kültürlerden sağlıklı/hasta bireylere bütüncül bakım sağlayabilmeleri için bireyler ve aileleriyle etkili bir iletişim kurabilmeleri önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada hemşirelerin kültürlerarası iletişimde kaygı düzeyleri ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipte yapılan araştırmanın örneklemini İç Anadolu Bölgesinde yer alan iki kamu hastanesinde çalışan 314 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Tanımlayıcı Özellikler Bilgi Formu ve Kültürler Arası İletişim Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin %54,1’i 25 yaş ve altı, %64,3’ü kadın, %76,4’ü bekâr, %54,5’i lisans mezunudur. Hemşirelerin Kültürlerarası İletişim Kaygısı Ölçeği’nden aldıkları toplam puan ortalamasının 33,14±8,13 olduğu bulunmuştur. Elde edilen verilere göre, öğrenim durumu, aile ilişkileri, anadilden başka bir dil konuşma ya da anlama ve farklı kültürden insanlar ile yaşama/bir arada bulunma ile Kültürlerarası İletişim Kaygısı Ölçeği puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0,05).

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre hemşirelerin orta düzeyde kültürlerarası iletişim kaygısı yaşadığı görülmektedir. Hemşirelerin kültürlerarası iletişim kaygısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve azaltılması noktasında destekleyici programların düzenlenmesi önerilmektedir.