A Content Analysis on Occupational Health and Safety Application and Research Centers Of Universities


Özdemir H., Kayabaşı R.

Çalışma İlişkileri Dergisi, vol.1, no.Özel Sayı, pp.44-69, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: Özel Sayı
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Çalışma İlişkileri Dergisi
  • Journal Indexes: EconLit, Index Copernicus, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.44-69
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Research and application centers in universities are meeting points for disciplines where working with different disciplines is inevitable. In addition to the general descriptive features of 30 centers operating in the field of occupational health and safety, the "activity areas" item in their regulations were analyzed by content analysis method. The first center was established in 2009 by Dokuz Eylül University. 83.3% of the centers were established after the publication of the Occupational Health and Safety Law No. 6331. While only 16.7% of universities with a center have a doctoral program in the field of occupational health and safety, 26.7% have occupational health and safety coordinators in their administrative structures. Maxqda 2022 qualitative data analysis program was used for the coding made in the content analysis. As a result of the study, the main code with the highest coding is “Research Activities” (f=172), the lower code is “cooperation with other people, institutions and organizations” (f=81). Occupational health and safety services that universities, which are accepted as a "workplace", can provide with their occupational health and safety centers are discussed in every aspect.

Üniversitelerdeki araştırma ve uygulama merkezleri, farklı disiplinlerle çalışmanın bir anlamda kaçınılmaz olduğu bilim dalları için buluşma noktasıdır. İş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet yürüten 30 merkez genel tanımlayıcı özelliklerinin yanı sıra yönetmeliklerinde yer alan “faaliyet alanları” maddesi içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. İlk merkez 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından kurulmuştur. Merkezlerin %83,3’ü 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayınlanmasının ardından kurulmuştur. Merkezi olan üniversitelerin sadece %16,7’sinde iş sağlığı ve güvenliği alanında doktora programı mevcutken %26,7’sinde idari yapılanmalarında iş sağlığı ve güvenliği koordinatörlüğü bulunmaktadır. İçerik analizinde yapılan kodlamalar için Maxqda 2022 nitel veri analizi programı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda en yüksek kodlamaya sahip ana kod “Araştırma Faaliyetleri” (f=172), alt kod “diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği” (f=81)'dir. Bir “işyeri” olan kabul edilen üniversitelerin, iş sağlığı ve güvenliği merkezleri ile yürütebileceği iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri her açıdan tartışılmıştır.