SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ÜSTÜN NİTELİKLİLİK ALGISI VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: KONYA İLİNDE BİR UYGULAMA


Üstün Ö., Kılınç M., Öztürk H., Kılınç S.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Dergisi, vol.7, no.3, pp.600-613, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özellikle hizmet sektöründe, çalışanların örgütüne ve işine ilişkin olumlu tutum, duygu ve davranışlar sergilemesi ve/veya geliştirmesi işveren açısından istenilen bir durumdur. İnsan faktörünün etkinliği ve verimliliği ise daha çok işletmenin ihtiyacı olan personelin alınması ve bu durumun sürdürülebilirliği ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle doğru kişilerin işletmeye alınması noktasında personelin özellikleri ile yapılan işin özellikleri arasındaki uyumun sağlanması önem arz etmektedir. Bu bakımdan literatürde kısıtlı çalışma olan örgütsel üstün niteliklilik algısı ve örgütsel muhalefetin sağlık çalışanlarındaki düzeyinin incelenmesi, demografik verilerle ve birbirleriyle olan ilişkisinin araştırılması hem literatüre hem de sağlık sektörüne katkı sağlayacaktır. Çalışma örneklemini Konya ilinde görev yapan 379 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Çalışma sonuçlarında üstün niteliklilik algısı ve örgütsel muhalefet davranışlarının yaş, eğitim düzeyi, görev yılı ve görev ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Üstün niteliklilik algısı sonuçları ile gizli muhalefet, açık muhalefet ve örgütsel muhalefet arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir.