NAFTA ÜLKELERİNDE KENTLEŞME, İSTİHDAM, Co2 VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL KANTİL REGRESYON ANALİZİ


Öcal O., Han V., Özsolak B.

SSD Journal International Conference on Social Sciences & Humanities, Ankara, Turkey, 5 - 06 March 2021, pp.207-214

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.207-214
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Ekonomik büyüme ve çevre ilişkisi, iktisat literatüründe sıklıkla çalışılan ve ortak bir araştırma zemini oluşmuş önemli bir konudur. Özellikle 1990’den itibaren gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin enerji tüketiminden kaynaklanan emisyonları önemli ölçüde artmıştır. Bu durum çevresel bozulma sorununun endişe verici seviyelere ulaşmasına ve küresel ısınma ile ilgili endişelerin artmasına sebep olmuştur. Çalışmanın amacı NAFTA (Amerika, Kanada ve Meksika) ülke grubu için çevresel bozulma ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bunun için kentleşme, istihdam, karbondioksit emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1997-2019 gözlem döneminde panel kantil regresyon yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre ekonomik büyümenin düşük ve orta seviyelerde olduğu kantillerde sonuçlar anlamlı çıkmıştır. Her iki büyüme seviyesinde de istihdam ve brüt sermaye yatırımı ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Özellikte ekonomik büyümenin düşük olduğu seviyeler için Co2, teknolojik gelişmeler ve kentleşmedeki artışlar ekonomik büyümeyi negatif etkilemektedir. Ekonomik büyümenin orta düzey olması durumunda ise teknoloji yatırımı ve Co2 deki artış önce artan daha sonra azalan bir etkiye sahiptir. Ayrıca kentleşmedeki artış ekonomik büyümeyi önce azaltan daha sonra artıran bir etkiye sahiptir. Bu sonuçlar NAFTA ülkelerinde ekonomik büyüme ile birlikte sürdürülebilir bir büyüme trendinin kalıcı olması için teknoloji yatırımlarından çok emek yoğun büyümenin sağlanabileceğini destekleyen bulgulardır. Ayrıca kentleşme ve çevre kirliliğindeki artışın ekonomik büyümeye zarar verdiğini gösteren sonuçlara göre bu alanlarda önemli politika çıkarımlarında bulunmamızı sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma; Ekonomik büyüme; CO2 emisyonu; Nafta Ülkeleri; Panel Kantil Regresyon