Etik Liderlik Davranışlarının Örgütsel Güven Aracılığıyla Örgüte Zarar Verici Davranışlara Etkisi


Üstün Ö., Boztosun D., Demirtaş Ö., Yayla E. N.

6th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Varna, Bulgaristan, 16 - 18 Eylül 2021, ss.103-105, Varna, Bulgaria, 16 - 18 September 2021, pp.105-107

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Varna
  • Country: Bulgaria
  • Page Numbers: pp.105-107
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı etik liderliğin örgütsel güven aracılığıyla örgüte zarar verici davranışlar üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma örneklemini Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerdeki çalışanlar oluşturmaktadır. Veriler online olarak anket tekniği ile toplanmaktadır. Veri toplama süreci devam etmekte olup analizlerimiz 200 katılımcının verileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma bulguları; etik liderlik ile örgütsel güven arasında pozitif yönlü, etik liderlik ve örgüte zarar verici davranışlar arasında negatif yönlü ve yine örgütsel güven ile örgüte zarar verici davranışlar arasında negatif yönlü korelasyon olduğunu göstermektedir. İlave olarak da etik liderliğin, örgüte zarar verici davranışlar üzerindeki etkisinde örgütsel güvenin tam aracılık rolüne sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın bulguları, Türkçe literatürde etik liderlik, örgüte zarar verici davranışlar ve örgütsel güven ilişkileri üzerine sunduğu teorik altyapı ile alan yazınına ve yöneticilerin bu alandaki pratik uygulamalarına katkılar sunmaktadır.