AR ADVANTAGES OF THE BRITISH MODEL VAT APPLICATION PROVIDED ON THE TURKISH TAX SYSTEM


Sümerli Sarıgül S., Özkan E.

l6. uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Niğde, Turkey, 23 - 25 October 2019, pp.127-128

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.127-128
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

VAT is an important source of income for the Turkish Tax System. VAT is a transaction tax applied in all areas of our commercial life and collected through commercial transactions. The VAT Law, which has been included in our tax legislation since 1984, has undergone various changes in accordance with the needs of commercial life. However, it still causes various problems. Because Turkey a more streamlined and easy to use needs to KDV system. The 8% - 18% difference in the VAT system creates a significant financial burden on firms. The problems arising from the VAT refund system increase the pending VAT receivables of the companies. Part of the VAT refund can still be obtained through a certified public accountant's report. However, the VAT refunds that are not yet received from the back form a burden on the back of our companies. The current VAT system constitutes an imbalance in terms of foreign trade, while the decrease in domestic production goods, however, allows the importation of goods without VAT with the internal processing regime. In this case, the existing VAT system penalizes the taxpayers engaged in domestic production.

Despite the similarities with the British tax model located in Turkey KDV KDV, KDV taken out of the scope of the types of goods and services are similarities with the KDV system implemented in Turkey. In the British VAT model; tax applications are simple and taxpayer oriented. As tax transactions are simple, exception applications are both narrow and easy to understand. In the British VAT model; There are 3 types of tax rates: 20% general rate, 5% discount rate and 0% tax rate. The tax on many goods and services related to daily life is 0%. The basic understanding of the model is that the VAT generated during the transactions does not remain above the taxpayer and reaches the final consumer. In terms of the Turkish Tax System, if the British model of VAT is adopted and studies are carried out for it, it is considered that VAT can operate more effectively.

.Keywords: Turkish Tax System, British VAT Model, VAT

JEL Codes: H25, E61

 

Türk Vergi Sistemi açısından KDV önemli gelir kaynağı niteliğindedir. KDV ticari hayatımızın her alanında uygulanan ve ticari işlemler üzerinden alınan bir işlem vergisidir. 1984 yılından bu yana vergi mevzuatımızda yerini alan KDV Kanunu, günümüze kadar ticari hayatın ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitli değişikliklere uğramıştır. Fakat buna rağmen hala çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Zira Türkiye’nin daha sadeleşmiş ve kullanımı kolay bir KDV sistemine ihtiyacı vardır. KDV sistemindeki % 8 - % 18 farkı firmalar üzerinde ciddi finansman yükü oluşturmaktadır. KDV iade sistemi den kaynaklı sorunlar firmaların bekleyen KDV alacaklarının artış göstermesine neden olmaktadır. KDV iadesinin bir kısmı halen yeminli mali müşavir raporu ile alınabilmektedir. Fakat geriden gelen henüz alamadıkları KDV iadeleri firmalarımızın sırtında yük oluşturmaktadır. Mevcut KDV sistemi dış ticaret açısından dengesizlik oluşturuyor olması, yerli üretim mallarının azalmasına buna karşın, dahili işleme rejimi ile KDV olmadan dışarıdan mal ithal edilmesine olanak tanımaktadır. Mevcut KDV sistemi bu haliyle yurtiçinde üretim yapan mükellefleri cezalandırmaktadır.

İngiliz vergi modeli içerisinde yer alan KDV Türkiye’deki KDV ile benzerlik göstermesine rağmen, üzerinden KDV alınan mal ve hizmetlerin kapsamı ve türleri Türkiye’de uygulanan KDV sistemi ile benzerlik göstermemektedir. İngiliz KDV modelinde; vergi uygulamaları basit ve mükellef odaklıdır. Vergisel işlemler basit olduğu için istisna uygulamaları da hem dar kapsamlı hem de kolay anlaşılabilmektedir. İngiliz KDV modelinde; %20 olan genel oran, %5 indirimli oran ve %0 vergi oranı olmak üzere 3 tür vergi oranı bulunmaktadır. Gündelik hayata ilişkin pek çok mal ve hizmetin vergisi %0’dır. Modelin temel anlayışı, işlemler esnasında oluşan KDV’nin mükellefin üzerinde kalmaması ve asıl mükellefi olduğu nihai tüketiciye ulaşmasıdır. Türk Vergi Sistemi açısından KDV’de İngiliz modelinin benimsenmesi ve buna yönelik çalışmalar yapılması durumunda KDV’nin daha etkin bir şekilde işleyebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Türk Vergi Sistemi, İngiliz Kdv Modeli, KDV.

JEL Kodları: H25, E61