THE RELATIONSHIP BETWEEN TEENAGE CYBER DATING ABUSE AND LONELINESS


Kaplan Ö., Kaplan A., Mucuk S.

YOBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.150-160, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: YOBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.150-160
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: Loneliness is predicted to cause offline dating abuse. Therefore, in this study, it was aimed to determine the relationship between cyber dating abuse and loneliness in young people. Method: The descriptive study was conducted with 254 undergraduate students studying at a university in the 2021-2022 academic year between April 4-22, 2022. Data were collected with Personal Information Form, Social and Emotional Loneliness Scale and Cyber Dating Abuse Questionnaire. Data were presented as number, frequency, mean and standard deviation. Spearman correlation test was used to determine the correlation between scales. Results: The average score of Exposure to Violence on the Cyber Dating Abuse Questionnaire sub-dimension score of the students is 30.52 ± 12.08, and the mean of Violence sub-dimension score is 30.64 ± 12.10. Social and Emotional Loneliness Scale social loneliness sub-dimension score mean is 13.09 ± 6.33, emotional loneliness subdimension score mean is 16.91 ± 7.85, and family and romantic relationships loneliness sub-dimension score mean is 11.40 ± 6.39. It was determined that there was a weak positive relationship between social loneliness and the subdimensions of loneliness in family and romantic relationships and Exposure to Violence and Perpetration of Violence (p<0.05). Conclusion: In the study, it was determined that the loneliness felt by people is a risk factor for cyber dating violence and exposure to violence in the dating relationship process. These findings may be useful for developing more effective intervention programs.

Giriş: Yalnızlığın çevrimdışı flört istismarına neden olduğu öngörülmektedir. Bu yüzden çalışmada, gençlerde siber flört istismarı ile yalnızlık arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı türde olan çalışma 4-22 Nisan 2022 tarihleri arasında bir üniversitenin 2021-2022 öğretim yılında eğitim gören 254 lisans öğrencisi dahil edilerek yapılmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Ölçeği ve Siber Flört İstismarı Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma olarak sunulmuştur. Ölçekler arası korelasyonun tespitinde Spearman korelasyon testinden yararlanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin Siber Flört İstismarı Ölçeği Şiddete Maruz Kalma alt boyut puan ortalaması 30.52 ± 12.08, Şiddet Uygulama alt boyut puan ortalaması ise 30.64 ±12.10’dur. Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Ölçeği sosyal yalnızlık alt boyut puan ortalaması 13.09 ± 6.33, duygusal yalnızlık alt boyut puan ortalaması 16.91 ± 7.85, aile ve romantik ilişkilerdeki yalnızlık alt boyut puan ortalaması ise 11.40 ± 6.39’dur. Sosyal yalnızlık ve aile ve romantik ilişkilerdeki yalnızlık alt boyutları ile Şiddete Maruz Kalma ve Şiddet Uygulama arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Çalışmada kişilerin hissettiği yalnızlığın flört ilişki sürecinde siber flört şiddeti uygulama ve şiddete maruz kalma için bir risk faktörü olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular daha etkili müdahale programları geliştirmek için faydalı olabilir.