ş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Çalışan Performansına Etkisi Üzerine Kayseri İlinde Bir Araştırma


Koçer B., Aykan E.

1. International Human Resources Management Congress, Kayseri, Turkey, 14 - 15 October 2023, pp.136-144

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.136-144
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Kanuni bir gereklilik olarak uygulanan İş sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamaları işletmelerin önemli örgütsel çıktılarını etkilemektedir. İş kazalarından çalışanların verimliliği, performansı gibi birçok tutum ve davranışı etkileyen İSG uygulamaları son yıllarda literatür de çalışılmaya başlamıştır. Bu çalışmada, özel bir işletmede iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının çalışanların performansları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma Kayseri ilinde faaliyet gösteren mobilya imalatı yapan bir işletmede üretim personelleri üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın evreni işletmede görev yapan 320 üretim personeli oluşturmuş ve bu çalışanlardan 312’sine ulaşılmıştır. Elde edilen veriler analizinde tanımlayıcı istatiksel yöntemler, korelasyon ve regresyon analizi kullanılmış olup SPSS programı ile oluşturulmuştur. Analiz sonuçlarına göre iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının çalışanların performansları üzerinde pozitif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.