Mesleki ve teknik eğitim fakülteleri mezunlarının sistem ve teknoloji becerilerinin yönetici görüşlerine göre değerlendirilmesi (Çorum Organize Sanayi Bölgesi örneği)


Creative Commons License

Kalay M., Bostan B.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, pp.1-21, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin başlangıçta kuruluş amacının ilgili alanlar da öğretmen ihtiyacını karşılamaktı. Ancak son yıllarda yapılan öğretmen atamalarında kendilerine yer bulamayan Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri mezunları sanayiye yönelmiştir. Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri mezunlarının istihdam edilebilirlik açısından önemli olan Sistem ve Teknoloji Becerilerine işveren görüşlerine göre ne oranda sahip olduklarının belirlenmesi gündeme gelmiştir. Bu araştırmada, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olanların Sistem ve Teknoloji Becerilerinin işveren görüşlerine göre değerlendirilmesi yapılmıştır. Çorum Organize Sanayi Bölgesinden 40 firma yöneticisine anket yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine Kolmogorov Smirnov testi ile bakılmıştır. Nitel değişkenler arasındaki bağımsızlığın belirlenmesinde Ki-Kare analizinin Exact ve Monte Carlo yöntemlerinden yararlanılmıştır. P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Çorum'daki yöneticilerin Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olmuş çalışanlarının “Alternatif Sistem Geliştirme” becerilerini yetersiz buldukları görülmüştür. Araştırmaya katılan yöneticilerin Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olmuş çalışanlarının Sistem ve Teknoloji Becerilerinden bazı yeterliliklerine verdikleri cevaplarda “Yaşları” ve “Eğitim Düzeylerine” bağlı olarak istatistiksel bakımdan anlamlı farklar görülmüştür. Bu araştırma Mayıs 2010 tarihinde Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olmuş çalışanları olan firma yöneticilerini kapsamaktadır.