ÖRGÜT ADALETİNİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ PERFORMANS VE İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Ünlü S.

Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-10, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışma ortamındaki adalet algısının işgörenlerin iş ortamındaki çalışma performansını etkileyen önemli unsurlardan biri olduğu düşüncesinden yola çıkılarak; Nevşehir Valiliği’nde çalışan personellerin örgütsel adalet algı düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı, örgütsel adaletle ve iş tatmini ile bireysel iş performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın örneklem grubunu, Nevşehir İl Valiliği’nde görev yapan 104 personel oluşturmuştur. Araştırmada nicel araştırma yöntemi benimsenip, “Betimsel – İlişkisel Tarama Modeli” kullanılarak veriler elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Örgütsel Adalet Ölçeği”, “Minnesota İş Tatmini Ölçeği” ve “Performans Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde korelasyon testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; örgütsel adalet algısı ile çalışanların bireysel performans algıları arasında, örgütsel adalet algısı ile çalışanların iş tatmini algıları arasında ve iş tatmini ile çalışanların bireysel performans algıları arasında pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir.