SOSYO TEKNĠK MODELLEMEYE UYGUN YÖNETĠM-ORGANĠZASYON YAPISINA DETERMĠNĠST YAKLAġIM


Creative Commons License

Davutoğlu N. A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR, vol.9, no.89, pp.2386-2393, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sosyo Teknik Modelleme Siber Fiziksel Sistemler, Nesneler ve Hizmetlerin İnterneti, Bulut Bilişim Sistemleri, Büyük Veri Analizi, Dijital Çevre kavramlarının bütünlüğünü ifade eder. Kısacası yeniliklere ihtiyaç duyan akıllı üretim ve akıllı işletme faaliyetlerinin bütünlüğüdür. Dolayısıyla çalışma Sosyo Teknik Modele uygun en iyi yönetim-organizasyon yaklaşımının nasıl olması gerektiği konusunda bakış açısı sağlamak amacıyla Sosyo Teknik Model ile işletme fonksiyonları arasında işlevsel ilişkiler kurularak yenilenmiş akıllı örgüt yapısına uygun organizasyon şemasının nasıl olması gerektiği konusu üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan literatür taraması ile Sosyo Teknik Model ele alınmış, Sosyo Teknik Modellemeye uygun organizasyon yapısı Siber Fiziksel Sistemler, Nesneler ve Hizmetlerin İnterneti, Bulut Bilişim Sistemleri, Büyük Veri Analizi, Dijital Çevre kavramlarına uygun olarak yenilenen yönetim-organizasyon yapısı öneri olarak tartışmaya açılmıştır.