UMKE Çalışanlarının Afet Durumunda Etik Yaklaşımlarının İncelenmesi: Güney Marmara Örneği


Creative Commons License

Gökkaya E., Dinç A.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.9, pp.17-24, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı, UMKE çalışanlarının afet durumundaki etik yaklaşımlarının incelenmesidir. Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup, Ağustos 2016- Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Güney Marmara Bölgesinde çalışan 264 UMKE personeli, örneklemini çalışmayı kabul eden 201 UMKE çalışanı oluşturmuştur. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle, anket formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, frekans, yüzde, ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmada UMKE çalışanlarının %44’ü etik ikilem ile sürekli karşılaştıklarını, %64’ü etik ikilemden dolayı verimliliklerinin etkilendiğini belirtmiştir. UMKE çalışanlarını afet sırasında etik ikilemde bırakan uygulamalar; afetzedeyi transport durumu (%33,8), afetzede yakınları (%26,9), KPR (kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulamasına karar verme (%22,9), hastane koordinasyon eksikliğidir (%16,4). KPR’a karar verirken en fazla aileye açıklamada zorlanmaktadırlar. UMKE çalışanlarının %30,3’ü her zaman, %62’si bazen karşılaştıkları etik problemlerin çözümü için yardıma ihtiyaç duymakta, %62,3’ü meslektaşlarından bu konuda yardım almaktadır. UMKE çalışanlarının afet hizmeti sunumunda; %20,4’ünün zarar vermeme, %23,9’unun yararlı olma, %17,9’unun adalet, %19,9’unun özerklik, %17,9’unun mahremiyet yükümlülüğünü dikkate almadıkları saptanmıştır. Katılımcıların %66,2’sinin daha fazla etik eğitim alma gereksinimi duydukları belirtilmiştir. UMKE çalışanlarına afet durumlarında etik yaklaşım ve etik ikilemlerin çözümü ile daha fazla hizmet içi eğitimler verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Afet, Etik Yaklaşım, UMKE Çalışanı