The Problematic of Organisational Communication in Public Sector: A Brief Overview of E-Government


Creative Commons License

Oğuzhan M.

Toplum Ekonomi ve Yönetim Dergisi, vol.1, no.1, pp.14-33, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Toplum Ekonomi ve Yönetim Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.14-33
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Abstract In organisations formed by individuals who come together to achieve a certain purpose, communication, which provides the information exchange process, is one of the most important conditions for the organisation to survive and work effectively. In this direction, organisational communication refers to the verbal and written message exchanges that the organisation establishes within and outside the organisation. The purpose of organisational communication is to direct the behaviours of the employees of the organisation in line with the aims and objectives of the organisation and to coordinate the production relations. Problems arise in organisations and groups where organisational communication is incomplete or incomplete. This is because lack of communication creates a communication gap between staff-manager and staff-personnel within the organisation. This situation is reflected on the effectiveness of the organisation and many problems such as loss of motivation and lack of trust arise and affect the effective operation of the organisation and service delivery. This communication problem has also manifested itself in public institutions and has been constantly expressed. In this study, the reflections of the communication problem on the public sector are discussed in detail and as a result of the developing world order, accountability and transparency principles, communication and giving more importance to citizens' knowledge and effective participation are discussed in detail. Firstly, the general organisational communication problems experienced in the public sector and their consequences are discussed, and then the solution suggestions for minimising these problems are mentioned. In the last part of the study, the e-government application, which is presented as a tool to solve the communication problem in the public sector and which is based on ensuring the effective participation of citizens and informing them, is briefly evaluated. Öz Belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen bireylerin oluşturmuş oldukları örgütlerde, bilgi alışveriş sürecini sağlayan iletişim, örgütün varlığını sürdürebilmesi ve etkin bir şekilde çalışabilmesi için en önemli koşullardan biridir. Bu doğrultuda örgütsel iletişim, örgütün örgüt içi ve örgüt dışıyla kurduğu sözlü, yazılı mesaj alışverişlerini ifade etmektedir. Örgütsel iletişimin amacı, örgüt çalışanlarının davranışlarını örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda yönlendirmek ve üretim ilişkilerini koordine etmektir. Örgütsel iletişim eksik veya tam anlamıyla gerçekleşmediği örgüt ve gruplarda sorunlar kendini göstermektedir. Zira iletişim eksikliği, örgüt içerisindeki personel-yönetici ve personel-personel arasındaki iletişim kopukluğunu meydana getirmektedir. Bu durum da örgütün etkinliğine yansımakta motivasyon kaybı, güven eksikliği gibi birçok sorun ortaya çıkarak örgütün etkin çalışmasını ve hizmet sunumu etkilemektedir. Söz konusu bu iletişim problemi kendini kamu kurumlarında da göstermiş ve sürekli dile getirilmiştir. Çalışmada iletişim probleminin kamuya yansımaları ele alınarak gelişen dünya düzeni, hesap verebilirlik, şeffaflık ilkelerinin bir sonucu olarak iletişim ve vatandaşın bilgi sahibi olmasına, etkin katılımına daha çok önem verilmesi detaylı şekilde ele alınmıştır. İlk olarak kamuda yaşanılan genel örgütsel iletişim problemleri ve bunların sonuçları üzerinde durulmuş, ardından bu problemlerin en aza indirgenebilmesi için getirilen çözüm önerilerinden bahsedilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise kamuda iletişim sorunun çözülmesi üzerine bir araç olarak sunulan, vatandaşın etkin katılımının sağlanması ve bilgilendirilmesi üzerine kurulmuş olan e-devlet uygulaması kısaca değerlendirilmiştir.