Erişkin Hastalarda Ventrogluteal Bölgeye İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamasında Manüel Basınç ve Shotblocker Kullanımının Ağrı ve Enjeksiyon Memnuniyetine Etkisi


Kaplan A., Şahin S., Avşaroğulları Ö. L.

2. Uluslar arası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 28 September 2019, pp.15

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.15
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu araştırma, enjeksiyon öncesi uygulanan manüel basıncın ve ShotBlocker'in intramüsküler (IM) enjeksiyona bağlı

oluşan ağrı ve enjeksiyon memnuniyetinin etkisini araştırmak amacıyla tek kör randomize kontrollü, deneysel bir çalışma

olarak yapılmıştır. Methods: Araştırmanın örneklemi, bir kamu hastanesinin Acil Servisi’ne başvuran, kendisine Diklofenak

Sodyum 75mg/3ml istem edilmiş 18 yaşından büyük olan toplam 120 hastadan oluşmuştur. Hastalar bilgisayarda

oluşturulmuş randomizasyon listesi ile deney I (shotblocker), deney II (manuel bası) ve kontrol grubuna alınmışlardır.

ShotBlocker grubunda belirlenen bölgeye ShotBlocker enjeksiyon boyunca tutularak, manuel bası grubunda enjeksiyon

bölgesine enjeksiyon öncesi 10 sn manuel bası uygulanarak ve kontrol grubundaysa herhangi bir araç kullanmadan IM

enjeksiyon işlemi uygulanmıştır. Enjeksiyon sonraki ilk 1. dk’da hastaya Görsel Kıyaslama Ölçeği (GKÖ) ve Enjeksiyon

Memnuniyeti (EMÖ) Ölçeği uygulanmıştır.

Bulgular: Araştırmamızda shotblocker ve manuel basınç gruplarının kontrol grubuna göre GKÖ ve EMÖ puan ortalamaları

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0. 001). Hastaların GKÖ ile EMÖ toplam puan ortalaması

arasında negatif yönlü yüksek korelasyon bulunmuş olup istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p<0. 001) belirlenmiştir.

Sonuç: Manüel Basıncın ve ShotBlocker’in, hastaların IM enjeksiyonu sırasında hissettiği ağrı şiddetini azalttığı ve hastaların

enjeksiyon memnuniyet düzeylerini artırdığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Shotblocker, Manuel Bası, İntramüsküler Enjeksiyon, Ağrı, Enjeksiyon Memnuniyeti