Investigation of Graduate Thesis on Physical Activity and Children in Turkey


Şevik Kaçmaz K., kaçmaz C., buğday b.

İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.10, no.2, pp.776-787, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, it is aimed to determine the trends of studies on physical activity in children according to various variables in Turkey. In the research, descriptive scanning model and content analysis method have been used. The sample of the research consists of 90 master's, doctoral and medical specialization theses, which can be accessed from the website of the National Thesis Center of the Council of Higher Education. According to the obtained findings of the research, it has been determined that postgraduate theses on physical activity in children have mostly been made between 2017-2022, the number of theses had a tendency to increase over the years, and the majority of theses were in the postgraduate type. An increase according to years has been obtained in the studies about physical activity in children. However, it has been observed that the level of evidence in general of theses published on this subject is low, descriptive and comparative studies are more common, and applied studies on increasing the amount and intensity of physical activity are limited. It is suggested that, as well as revealing the current situation, future studies should aim on solving problems, educating individuals and their families, developing their programs and raise awareness in the society.
Bu çalışmada, Türkiye’de çocuklarda fiziksel aktivite ile ilgili araştırmaların çeşitli değişkenlere göre eğilimlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırmada betimsel tarama modeli ve içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi internet sitesinden ulaşılan 90 yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezi oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre çocuklarda fiziksel aktiviteye ilişkin lisansüstü tezlerin çoğunlukla 2017-2022 yılları arasında yapıldığı, tez sayılarının yıllara göre artma eğiliminde olduğu ve tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans türünde olduğu saptanmıştır. Çocuklarda fiziksel aktiviteye ilişkin yapılan araştırmalarda yıllara göre çoğalma saptanmıştır. Bununla birlikte bu konuda yayınlanan tezlerin genelinin kanıt düzeyinin düşük olduğu, betimsel ve karşılaştırmalı çalışmaların daha fazla olduğu, fiziksel aktivite miktar ve şiddetini artırmaya yönelik uygulamalı çalışmaların sınırlı kaldığı görülmüştür. Bundan sonra yapılacak olan çalışmaların mevcut durumu ortaya koymanın yanı sıra, problemleri çözme, bireyler ve ebeveynlerini eğitme, programlarını geliştirme ve toplumun bilincini artırmaya yönelik olması önerilmektedir.