An Evaluation Based on Scriptures on the Psycho-Social Dimensions of Noah's Flood


Creative Commons License

Akkaya Ü. H.

6. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Turkey, 26 - 27 October 2021, no.38, pp.181-182

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ağrı
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.181-182
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

It is seen that many local or global disasters are reported both in mythology and in the
sacred texts of different religions. In these disasters, there is a plot based on the extinction of
most of the living things on earth and the beginning of a new life. In oral narratives and sacred
texts, it is seen that before and after the disasters are described in detail. In the depictions, it is
stated that people are moving away from belief and that the human and social structure has
undergone negative changes. These disasters, which are also seen as a warning for future
generations, have often attracted attention. Great floods, in other words, floods, are among the
major disasters that stand out in this sense. In this study, Noah's Flood, which is perhaps the
most studied disaster throughout history, is discussed from a psycho-social perspective.
Scriptures about the flood until today; archaeological, anthropological, theological or
sociological aspects have been examined. On the other hand, it is undeniable that the
experiences should be made the subject of further investigation with their psycho-social
dimensions by putting the human being at the center. In this context, first of all, the situation of
the individual and society before the flood was analyzed based on the sacred texts. A better
understanding of myths and sacred texts for the individual and society is closely related to
understanding the situation before major transformations. In this context, it is considered
important to examine the moral situation, the culture of living together, the daily life, the
psychology of the individual in the society and the processes of identity formation. The
relationship of all these with religion and religiosity is another important issue. In the study
based on the qualitative method, content analysis and descriptive analysis techniques were used.
After the disaster, there is a situation in which great losses are experienced for the individual
and society, and the familiar social structure and order is largely destroyed. Therefore,
evaluations have been made regarding the effort of a relatively small community that has been
severely shaken to re-establish life and the new situations it will face, taking into account today's
reality. In this study, the relationship between before and after Noah's Flood with religiosity has
also been tried to be revealed. The perspectives brought to the agenda by the Flood and similar
disasters regarding today's society were another issue that was emphasized. In this context, it
has been deduced that narratives based on disasters are an important factor in man's reexperiencing his place in the universe and realizing once again that he does not own the
property. The narratives also contain references to the necessity of understanding the damage
caused by humanity to civilization and the compromise that should be revealed in the
relationship of man with nature. Such disasters, which are defined as cases that should be taken
as a lesson in the sacred texts; It is seen as a warning for people to reconsider their relationship
with both their creator and belief and the society in which they live.

Gerek mitolojide gerekse farklı dinlerin kutsal metinlerinde, yerel ya da küresel pek çok
felaketin aktarıldığı görülmektedir. Bu felaketlerde, yeryüzünde yaşayan canlıların büyük
bölümünün yok oluşu ve yeni bir hayatın başlangıcına dayalı bir olay örgüsü söz konusudur.
Sözlü anlatılarda ve kutsal metinlerde, yaşanan felaketlerin öncesi ve sonrasının detaylı biçimde
tasvir edildiği görülmektedir. Tasvirlerde çoğunlukla insanların inançtan uzaklaştığı, insan ve
toplum yapısının olumsuz yönde değişim geçirdiği bilgisi verilmektedir. Gelecek kuşaklara
yönelik bir uyarı mahiyetinde de görülen bu felaketler çoğunlukla ilgi çekmiştir. Büyük sel
baskınları bir başka deyişle tufanlar, bu anlamda öne çıkan büyük felaketlerdendir. Bu
çalışmada tarih boyunca belki de en çok irdelenen felaket olan Nuh Tufanı psiko-sosyal açıdan
ele alınmıştır. Günümüze dek tufana ilişkin kutsal metinler; arkeolojik, antropolojik, teolojik
veya sosyolojik pek çok yönüyle irdelenmiştir. Diğer yandan yaşananların insanı merkeze
alarak psiko-sosyal boyutlarıyla daha fazla inceleme konusu haline getirilmesi gerekliliği
yadsınamaz. Bu bağlamda kutsal metinlerden hareketle öncelikle tufan öncesi birey ve
toplumun içinde bulunduğu durumun tahlili yapılmıştır. Mitleri ve kutsal metinleri birey ve
toplum açısından daha iyi anlayabilmek, büyük dönüşümler öncesi durumun kavranmasıyla da
yakından ilişkilidir. Bu çerçevede ahlaki durum, birlikte yaşama kültürü, gündelik yaşantı,
toplum içindeki bireyin psikolojisi ve kimlik oluşumu süreçlerinin irdelenmesi önemli
görülmektedir. Tüm bunların din ve dindarlıkla ilişkisi de bir diğer önemli husustur. Nitel
yöntemin esas alındığı çalışmada içerik çözümlemesi ve betimsel analiz tekniğine
başvurulmuştur. Felaket sonrası birey ve toplum için büyük kayıpların yaşandığı, bilindik
sosyal yapı ve düzenin büyük ölçüde ortadan kalktığı bir durum söz konusudur. Dolayısıyla
ciddi anlamda sarsılmış görece küçük bir topluluğun hayatı yeniden kurma çabası ve
yüzleşeceği yeni durumlara ilişkin, günümüz gerçekliği de hesaba katılarak değerlendirmeler
yapılmıştır. Çalışmada Nuh Tufanı öncesi ve sonrasının kısaca dindarlıkla ilişkisi de ortaya
konmaya çalışılmıştır. Tufan ve benzeri felaketlerin günümüz toplumuna ilişkin gündeme
getirdiği perspektifler, üzerinde durulan bir diğer husus olmuştur. Bu çerçevede felaketlere
dayalı anlatıların, insanın kainattaki yerini yeniden deneyimlemesinde ve mülkiyetin
kendisinde olmadığını bir kez daha fark etmesinde önemli birer etken oldukları çıkarımı
yapılmıştır. Anlatılar aynı zamanda, uygarlığa insanlığın verdiği zararın idrakinin
zorunluluğuna ve insanın doğa ile ilişkisinde ortaya konması gereken uzlaşmaya yönelik
göndermeler içermektedir. Kutsal metinlerde ibret alınması gereken vakalar olarak tanımlanan
bu tür felaketler; insanın hem yaratıcısı ve inancı hem de içinde yaşadığı toplumla olan
ilişkilerini gözden geçirmesi yönünde bir uyarı olarak görülmektedir.