DIGITAL DEMOCRACY IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION OF DEMOCRACY IN MUNICIPALITIES IN TURKEY: A QUALITATIVE RESEARCH


Creative Commons License

Kaman D.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, no.9, pp.55-68, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Innovations in information and communication technologies have significantly affected social, cultural and political fields. In many areas, situations such as needing more information, rapid access and participation have emerged. This situation also affected the position of the citizen in the management process. As a result of the reflection of information and communication technologies in the administration, the development of digital democracy has brought about a transformation in the way citizens approach and communicate with the governing bodies. As a matter of fact, digital transformation has transformed democracy and offered citizens the opportunity to discuss online, participate in management processes and communicate online with managers. All these innovations have contributed to the emergence of practices that will strengthen the manager-citizen relationship in local governments. In this study, some criteria were determined by taking into account the results of the reflection of information and communication technologies on the principles of democracy. According to these three different criteria of digital democracy (e-transparency, e-accountability, e-participation) determined, the websites of 30 metropolitan municipalities and 51 provincial municipalities in Turkey were examined. As a result of the analysis of the websites, semi-structured interviews were conducted with the senior manager of the municipalities that were successful, and it was aimed to reveal the digital democracy profile of the municipalities in Turkey. In addition, in the study, the answer to the question of what stage the municipalities in Turkey are in according to the practices of digital democracy has been tried to be sought

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan yenilikler sosyal, kültürel ve siyasal alanları önemli ölçüde etkilemiştir. Birçok alanda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyma, hızlı erişim ve katılım gibi durumlar ortaya çıkmıştır. Bu durum vatandaşın yönetim sürecindeki konumunu da etkilemiştir. Yönetimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yansımasının bir sonucu olarak dijital demokrasinin gelişimi, vatandaşların yönetim organlarına yaklaşma ve onlarla iletişim kurma biçimlerinde dönüşüm meydana getirmiştir. Nitekim dijital dönüşüm demokrasiyi dönüştürerek vatandaşlara çevrimiçi tartışmalar, yönetim süreçlerine katılma ve yöneticilerle çevrimiçi iletişim kurma imkânı sunmuştur. Bütün bu yenilikler yerel yönetimlerde yönetici-vatandaş ilişkisini sağlamlaştıracak uygulamaların ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır. Bu çalışmayla bilgi ve iletişim teknolojilerinin demokrasi ilkelerine yansımasının sonuçları dikkate alınarak bazı ölçütler belirlenmiştir. Belirlenen bu üç farklı dijital demokrasi ölçütüne (e-şeffaflık, e-hesap verilebilirlik, e-katılım) göre Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesi ve 51 il belediyesinin web siteleri incelenmiştir. Web sitelerinin analizi sonucunda başarılı olan belediyelerin üst düzey yöneticileri ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilerek Türkiye’deki belediyelerin dijital demokrasi profilinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada Türkiye’deki belediyelerin dijital demokrasi uygulamalarına göre hangi aşamada olduğu sorusunun yanıtı aranmaya çalışılmıştır.