Üniversite Öğrencileri Örnekleminde Duygusal Zekâ Özelliğinin Eleştirel Düşünme Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Kayseri Üniversitesi Örneği


Erbir M., Ünlü Aslan M.

Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, vol.8, no.2, pp.206-228, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırma üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ özelliklerinin eleştirel düşünme eğilimleri üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla

yapılmıştır. Araştırma ana kütlesini Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda aktif olan 4 programda öğrenim gören 440

öğrenci oluşturmaktadır. Toplam 204 öğrencinin katılım sağladığı araştırmada nicel araştırma tekniklerinden ilişkisel tarama yöntemi

kullanılmıştır. Veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Toplanan veriler uygun analiz yöntemiyle istatistiki olarak analiz edilmiş ve araştırma

bulguları ortaya konmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre bir bütün olarak duygusal zekâ ile eleştirel düşünme eğilimi arasında

anlamlı bir korelasyon olduğu ve duygusal zekânın eleştirel düşünme eğilimi üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir.

Ayrıca duygusal zekâ alt boyutlarından “iyi oluş“ ve “sosyallik“ boyutlarının eleştirel düşünme eğilimi üzerinde pozitif ve anlamlı bir

etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın duygusal zekâ alt boyutlarından “öz kontrol“ ve “duygusallık“ boyutlarının eleştirel

düşünme eğilimi üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.