Effects of different fertilizer sources and sowing density on root and crown rot disease agents of organic wheat


Creative Commons License

Eken C., Bulut S., Genç Kesimci T., Öztürk A.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.31, no.1, pp.12-19, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Organik gübreler ve ekim sıklığının organik buğdayın kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığı etmenlerine etkisi 2008-09 ürün yılında Erzurum sulamasız koĢullarında incelenmiĢtir. Tesadüf blokları deneme planında faktöriyel düzenlemeye göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülen araĢtırmada; 2 buğday çeĢidi (Doğu-88 ve Kırik), 2 ekim sıklığı (475 tohum/m2 ve 625 tohum/m2) ve 7 gübre kaynağı (Kontrol, standart inorganik (NP), Biyo- Organik, Biyo- Organik SR, Leonardit, Organik Gübre ve sığır gübresi) yer almıĢtır. Organik buğdayın kök boğazından yapılan izolasyonlarda Alternaria alternata, Arthrinium urticae, Bipolaris sorokiniana, Chaetomium spp., Chrysosporium spp., Cladosporium spp. Curvularia pallescens, Fusarium spp., Microdochium nivale, Mucor spp., Penicillium spp., Rhizopus stolonifer, Clonostachys spp., Ulocladium atrum ve steril misel tespit edilmiĢtir. Kullanılan ekim sıklıkları arasında fungus florası bakımından herhangi bir fark tespit edilememiĢtir. Organik buğdayın kök ve kök boğazı çürüklüğü etmenleri üzerine etkisi bakımından kullanılan gübre kaynakları arasında ise farklılıklar saptanmıĢtır