ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL ÇAĞ KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI


Creative Commons License

Oğuzhan M.

7. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 9 - 10 March 2022, pp.707

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.707
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Starting towards the end of the 20th century, the Information and Communication Age, called the Digital Age, which covers the current period, has emerged with a wide-ranging change in existing knowledge, society and culture. Developments in the economic, social and technological environment have accelerated the process of evolving from an industrial society to an information society. As the Digital Age advances at full speed and permeates every aspect of our daily lives, the impact of this situation on university students constitutes the main outline of the study. The economic, social and educational transformation of digitalisation has also shaped the perception of individuals towards the concept. In this direction, the aim of the study is to reveal the perceptions of university students towards the concept of digital age through metaphors. The research was carried out with 62 students who were continuing their education in Kayseri University Hüseyin Şahin Vocational School Office Management and Executive Assistantship and Logistics programme and who volunteered to participate in the study.  However, at the end of the study, 6 students were not included in the evaluation because they could not make consistent associations with metaphors. In order to determine the metaphorical perceptions of university students about the concept of "Digital Age", the students were asked "Digital Age is/is like .......... Because ......" form was used. In the evaluation part, through the students' perceptions of the concept of "Digital Age", it was tried both to determine which metaphors they would express the effects of the digitalisation phenomenon on themselves and to reveal the common features of the metaphors they presented. Content analysis method was used in the evaluation of the data obtained in accordance with the qualitative research design. In the study, metaphors for the concept of Digital Age were collected under 9 different conceptual categories. These categories were determined as "Basic Needs", "Usefulness/Accessibility of Technology", "Dependency", "Mechanisation", "Versatility", "Spreading/Comprehensiveness", "Digital Literacy", "Progress and Development", "Devaluing Labour". Depending on the data obtained, it was concluded that although the students' perspectives on the concept of digital age are seen as a system in which the individual determines how to use it, they generally perceive the phenomenon of digitalisation as facilitating life, easily accessing what is desired, saving time, and seeing it as a factor that develops humanity and society.

20. yüzyılın sonlarına doğru başlayan, içinde bulunduğumuz dönemi kapsayan Dijital Çağ diye adlandırılan Bilgi ve İletişim Çağ’ı, mevcut bilgi, toplum ve kültürün geniş çapta değişime uğramasıyla ortaya çıkmıştır. Ekonomik, sosyal ve teknolojik çevrede kendini gösteren gelişmeler endüstri toplumundan bilgi toplumuna evrilme sürecini hızlandırmıştır. Dijital Çağ tüm hızıyla ilerler ve günlük hayatımızın her alanına nüfuz ederken bu durumun üniversite öğrencileri üzerindeki etkisi çalışmanın ana hatlarını oluşturmaktadır. Dijitalleşmenin ekonomik, sosyal ve eğitim üzerindeki dönüşümü bireylerin kavrama yönelik algısını da şekillendirmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin dijital çağ kavramına yönelik algılarını metaforlar yoluyla ortaya çıkarmaktır. Araştırma Kayseri Üniversitesi Hüseyin Şahin MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile Lojistik programında öğrenimine devam eden, çalışmaya katılmaya gönüllü olan 62 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.  Ancak çalışma sonunda 6 öğrenci metaforlarla tutarlı ilişkilendirme yapamadığı için değerlendirmeye alınmamıştır. Üniversite öğrencilerinin “Dijital Çağ” kavramına ilişkin metaforik algılarının belirlenmesi amacıyla, öğrencilere “Dijital Çağ ……… gibidir/benzer. Çünkü ……” biçiminde eksik bırakılmış bir form kullanılmıştır. Değerlendirme kısmında öğrencilerin “Dijital Çağ” kavramına ilişkin algıları üzerinden, hem dijitalleşme olgusunun kendileri üzerindeki etkilerini hangi metaforlarla belirteceklerini tespit etmeye, hem de sunmuş oldukları metaforların ortak özelliklerini ortaya çıkarmaya çalışılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada Dijital Çağ kavramına yönelik metaforlar 9 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler “Temel İhtiyaçlar”, “Teknolojinin Kullanışlılığı/Ulaşılabilirlik”, “Bağımlı Olma Hali”, “Makineleşme”, “Çok Yönlülük”, “Yayılma/Kapsamlılık”, “Dijital Okur-yazarlık”, “İlerleme ve Gelişme”, “Emeği Değersizleştirme” şeklinde belirlenmiştir. Elde edilmiş verilere bağlı olarak öğrencilerin dijital çağ kavramına yönelik bakış açıları her ne kadar bireyin onu nasıl kullanacağını kendisinin belirlediği bir sistem olarak görseler de genel itibariyle dijitalleşme olgusunu hayatı kolaylaştırıcı, istenilene kolayca ulaşabilme, zamandan tasarruf etme olarak algıladığı, insanlığı ve toplumu geliştirici bir etken olarak gördüğü sonucuna ulaşılmıştır.