Investigation Of The Determinants Of Profit Margin: An Application On Tourism Business


Creative Commons License

Arslan S.

Turkish Studies Economics, Finance and Politics, vol.13, no.30, pp.51-62, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Profit is an issue that is associated with cost and volume regarding managerial accounting. The profit margin indicates the proportional relationship between sales and profits. There are internal and external factors that may have impacts on the profit margin of enterprises. Internal factors have characteristics that can be managed by the enterprise, whereas external factors have the effects that stem from nonbusiness market conditions. Companies can be separated into two groups as having high-profit margins and low-profit margins. Tourism companies can also be evaluated within these two categories according to the service they offer. This study aims to investigate the determinants of profit margin in tourism companies. The accommodation and food/beverage companies operating in the NACE (The Statistical Classification of Economic Activities in the European Community) 2/I sector constitutes the sample of this study. In the relevant sample, the data of profit margin, current ratio, financial leverage ratio, total asset size and number of employees obtained from 334 tourism companies in 21 different countries are used. The study period is determined as from 2007 to 2016 covering the largest data set. The results obtained from this study, in which various econometric analyses(the fixed effects model and the random effects model) are conducted, not only determine the factors that would affect the profit margin for tourism companies but also reveal what is required for them to become more profitable. According to the analysis results, it is detected that the current ratio and the asset size positively affects the profit margin whereas the financial leverage ratio and the number of employees negatively affects the profit margin for the sample companies. Upon evaluating the results obtained from the study regarding tourism enterprises, it is suggested that enterprises should invest in current assets, increase their equity-based growth in order to benefit from the economies of scale, and increase the number of employees by maintaining employee productivity.

Kâr, yönetim muhasebesi açısından bakıldığında maliyet ve hacim ile ilişkilendirilen bir konudur. Kâr marjı ise satışlar ile kâr arasındaki oransal ilişkiyi göstermektedir. Kâr marjı üzerinde etkili olabilen içsel ve dışsal faktörler bulunmaktadır. İçsel faktörler işletme tarafından yönetilebilen özelliklere sahipken, dışsal faktörler, işletmeye ait olmayan piyasa koşullarından kaynaklanan etkilere sahiptir. İşletmeler kendi içerisinde yüksek kâr marjlı ve düşük kâr marjlı işletmeler olarak ikiye ayrılabilirler. Turizm işletmeleri de sundukları hizmete göre bu iki kategori içerisinde değerlendirilebilir. Bu çalışmanın amacı turizm işletmelerinde kâr marjının belirleyicilerinin araştırılmasıdır. NACE (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) 2/1 sektöründe faaliyet gösteren konaklama ve yiyecek/içecek işletmeleri bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. İlgili örneklemde, 21 farklı ülkeden toplam 334 turizm işletmesine ait cari oran, finansal kaldıraç oranı, toplam aktif büyüklüğü ve çalışan sayısı verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada en geniş veri setini kapsayacak şekilde 2007 ile 2016 yılları arasındaki veriler kullanılmıştır. Panel sabit ve panel rastsal etkiler modellerinin uygulandığı bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; cari oranın ve aktif büyüklüğünün örneklemde yer alan işletmeler için kâr marjını pozitif, finansal kaldıraç oranının ve çalışan sayılarının ise kâr marjını negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu çerçevede çalışmadan elde edilen sonuçlar turizm işletmeleri açısından değerlendirildiğinde; işletmelerin dönen varlıklara yatırım yapmaları, ölçek ekonomilerinden yararlanmak amacıyla öz kaynak temelli olarak büyümeleri, çalışan sayısını arttırırken çalışan verimliliğini de değerlendirmeleri gerekmektedir.