ÖDÜL BAZLI KİTLESEL FONLAMA ÖLÇEĞİ


Creative Commons License

Bahçe H., Tolon M.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.58, no.1, pp.783-798, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

One of the biggest problems faced by entrepreneurs in realizing their ideas is the supply of financial resources. With the effects of the 2008 economic crisis, the supply of these financial resources became difficult, and the entrepreneurs turned to the search for alternative resources. The developments in computer and internet technology have influenced this search for alternative funds, and have brought many important changes in the field of finance as well as in every field. Crowdfunding, one of these important changes, emerges as an internet and crowd-based venture finance model that makes it possible to obtain financial resources for the creation of new ventures. Crowdfunding, which is preferred to fund new and innovative initiatives, brings together project owner entrepreneurs and supporters who fund projects on internet-based platforms. In the research, it is aimed to develop a new scale with the approach of revealing the reasons that motivate the supporters who fund crowdfunding and reward-based projects. In line with the purpose, an item pool was created as a result of the literature review and presented to expert opinions. The resulting draft scale was applied to supporters who fund award-based projects on crowdfunding platforms with convenience sampling method. In the research, a scale consisting of 15 questions, the validity and reliability of which was proven, was developed by applying descriptive statistics, validity and reliability analysis, exploratory (exploratory) and confirmatory factor analysis.

Girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilme yolunda karşılaştıkları en büyük problemlerin başında finansal kaynak temini gelmektedir. 2008 ekonomik krizin etkileriyle bu finansal kaynakların temini zorlaşmış, girişimciler alternatif kaynak arayışına yönelmişlerdir. Bilgisayar ve internet teknolojisindeki gelişmeler bu alternatif fon arayışına etki ederek, her alanda olduğu gibi finans alanında da birçok önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu önemli değişikliklerden biri olan kitlesel fonlama, yeni girişimlerin meydana getirilmesinde finansal kaynak elde etmeyi mümkün kılan internet ve kitle tabanlı girişim finansmanı modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni ve inovatif girişimlere fon sağlamak amacıyla tercih edilen kitlesel fonlama, proje sahibi girişimcilerle projelere fon sağlayan destekçileri internet tabanlı platformlarda bir araya getirmektedir. Araştırmada, kitlesel fonlama ile ödül temelli projelere fon sağlayan destekçileri motive eden nedenlerin neler olduğunun ortaya çıkarılması yaklaşımıyla yeni bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır.  Bu amaç doğrultusunda çalışmada literatür taraması sonucunda madde havuzu oluşturularak uzman görüşlerine sunulmuştur. Elde edilen taslak ölçek, kolayda örnekleme yöntemi ile kitlesel fonlama platformlarında ödül tabanlı projelere fon sağlayan destekçilere uygulanmıştır. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler, geçerlik ve güvenilirlik analizi, açımlayıcı (keşfedici) ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanarak geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış 15 sorudan oluşan bir ölçek geliştirilmiştir.