Determination of Nursing Students' Attitudes Towards Clinical Practices and Factors Affecting Academic Achievement Levels


Creative Commons License

Kaplan A., Özdemir C.

12. ULUSLARARASI HIPOKRAT TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Elazığ, Turkey, 1 - 02 September 2023, vol.1, pp.539-548

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.539-548
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: In order to achieve clinical learning objectives, it is necessary to evaluate nursing students' attitudes towards clinical practice and to integrate the results of this evaluation into the education and training process. Therefore, in this study, it was aimed to determine the factors affecting the attitudes of nursing students towards clinical practices and their academic achievement levels.

Method: The data of the descriptive and cross-sectional study were collected between June and July 2023. The sample of the study consisted of 166 students studying in the Nursing Departments of the Faculty of Health Sciences of a university located in a province in Turkey in the 2022-2023 academic year. Personal Information Form and the Nursing Students’ Attitudes towards Clinical Practices Scale were used to collect the data.

Results: There is a statistically significant relationship between students' high school graduation, willingly choosing the nursing department, being satisfied with school life, and wanting to do postgraduate education and their attitudes towards clinical practice and their general academic grade point averages. Students who prefer the nursing profession because they like it have higher attitudes towards clinical practice. In addition, there is a significant positive correlation between students' general academic grade point averages and their attitudes towards clinical practice.

Conclusion: It is important for nursing instructors and clinical nurses to develop positive strategies and provide an appropriate environment for these factors that affect students' attitudes towards clinical practice.

Amaç: Klinik öğrenme hedeflerine ulaşabilmek için hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalara yönelik tutumlarının değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonuçlarının eğitim öğretim sürecine entegre edilmesi gereklidir. Bu yüzden bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalara yönelik tutumlarını ve akademik başarı düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılan çalışmanın verileri Haziran-Temmuz 2023 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’de bir ilde yer alan bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 166 öğrenci oluşturmuştur. Verilerinin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ve Hemşirelik Öğrencileri için Klinik Uygulamalara Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin mezun olduğu lise, hemşirelik bölümünü isteyerek tercih etme, okul yaşantısından memnun olma ve lisansüstü eğitim yapmak isteme durumları ile klinik uygulamalara yönelik tutum düzeyleri ve genel akademik not ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Sevdiği için hemşirelik mesleğini tercih eden öğrencilerin klinik uygulamalara yönelik tutumları daha yüksektir. Ayrıca öğrencilerin genel akademik not ortalamaları ile klinik uygulamalara yönelik tutum düzeyleri arasında da pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır.

Sonuç: Hemşirelik eğitmenlerinin ve klinik hemşirelerinin öğrencilerin klinik uygulamalara yönelik tutumlarını etkileyen bu faktörlere ilişkin olumlu stratejiler geliştirmesi ve uygun ortam sağlamaları önemlidir.