Purification Rituals in Christianity from Psycho-Phenomenological Perspective


Creative Commons License

Tural M.

Türk Din Psikolojisi Dergisi, no.6, pp.101-124, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Türk Din Psikolojisi Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.101-124
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

According to Christianity, purification rituals are carried out to get rid of material/spiritual stain or sin. These rituals are performed within the body of conversion ceremonies, before starting the worship or in order to prepare to be closer to the holy one. The material cleansing in Christianity, which is a Semitic religion, has been simplified and lost its initial importance in the process of Christianity’s separation from Judaism and reaching universality. The spiritual cleanliness, on the other hand, has become the credo of Christianity in the sense of realizing the purification of a person from a sin which is believed to have been committed before the person was even born. Christianity accepts that all people are guilty of an event (original sin) that caused Adam and Eve to be expelled from Paradise, which is described in the Torah, and ar-gues that a sacrifice of atonement is necessary for this sin to be forgiven. According to Christianity, the sacrifice of a goat, ram or bull will not be sufficient as atonement for such a grave sin. That is why God allowed his own son to be sacrificed by allowing him to be crucified. According to the Christian belief, the person who believes this narrative will be free from existential guilt. In order to analyze the purification phenomenon of Christianity from a psycho-phenomenological point of view, rituals such as baptism, confession, and communion were examined, and in the light of the data obtained from the holy texts of Christianity via the doc-ument scanning technique, within the framework of elements such as the purpose, form, time of the purification rituals and how the purification rituals were carried out using which materials. Pu-rification rituals in Christianity have been tried to be compre-hended. Different interpretations and practices on the purifica-tion rituals of different sects or religious movements that have emerged over time in the Christian society are excluded from the scope of the study. It is assumed that the analyses can contribute to a comparative study within the Semitic family of religions or to comparative studies on purification rituals between Semitic reli-gions and religious groups such as Asian religions. As a result, it has been seen that the original sin phenomenon in Christianity is in a decisive position in purification rituals and spiritual purifica-tion rituals rather than material purification rituals come to the fore.

Hristiyan inancında, maddi/manevi kir olarak kabul edilen veya suç olarak görülen unsurlardan arınmak maksadıyla gerçekleştiri-len arınma ritüelleri ihtida merasimleri bünyesinde, ibadete başla-madan önce veya kutsal olana yakınlaşmaya hazır hale gelebilmek için yapılmaktadır. Semitik bir din olan Hristiyanlığın Yahudilikten ayrılması ve evrensellik vasfı kazanması sürecinde maddi temizlik sadeleşerek önemini yitirmiştir. Âdem ile eşi tarafından işlenen aslî günah lekesinden arınmayı ifade eden manevi temizlik ise Hristi-yanlığın amentüsü (credo) olarak inanç sisteminin merkezine yer-leşmiştir. Hristiyanlık, Tevrat’ta anlatılan Âdem ile Havva’nın Cennet’ten kovulmasına neden olan bir hadiseden dolayı bütün insanların suçlu olduğunu kabul etmektedir. İnsanların işlediği bu suçun bağışlanabilmesi için kefaret kurbanının zorunlu olduğunu savunan Hristiyanlık, böylesine ağır bir suçun kefareti olarak keçi, koç veya boğa kurban etmenin yeterli olmayacağını savunmakta-dır. Bu yüzden Tanrı, kendi oğlunun çarmıha gerilmesine müsaade etmek suretiyle kurban edilmesine izin vermiştir. Hristiyanlık inancına göre bu anlatıma inanan kişi varoluşsal suçundan arınmış olacaktır. Bu çalışmada Hristiyanlıkta var olan vaftiz, günah çı-karma, komünyon gibi ritüeller incelenerek arınma fenomeninin tahlil edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Hristiyanlığın kutsal metinlerinden belge tarama tekniğiyle elde edilen veriler doğrultu-sunda, arınma ritüellerinin amacı, şekli, yapılış zamanı ve arınma ritüellerinde kullanılan malzemeler ile ritüellerin nasıl gerçekleşti-rildiği gibi unsurlar dikkate alınarak Hristiyanlıktaki arınma ritüel-leri anlaşılmaya çalışılmıştır. Hristiyan toplumunda zamanla ortaya çıkmış olan farklı mezhep veya dinî hareketlerin arınma ritüelleri konusundaki farklı yorum ve uygulama şekilleri dikkate alınmakla birlikte çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Elde edilen verilerin ve yapılan analizlerin Semitik din ailesi bünyesinde yapılacak her-hangi bir karşılaştırmalı çalışmaya veri sağlama noktasında yararlı olabileceği umulmaktır. Ayrıca Semitik din ailesi ile Asya din ailesi gibi din grupları arasında genel özellikler çerçevesinde arınma ri-tüelleri üzerine yapılacak herhangi bir mukayeseli çalışmaya da katkı sunabileceği varsayılmaktadır. Sonuç olarak Hristiyanlıktaki aslî günah öğretisinin arınma ritüellerinin esaslarını ve yapılış şe-killerini belirlediği, ritüellerin özünün aslî günah lekesinden arınma amacına dayandığı ve ritüellerin bedensel arınmadan ziyade zihin-sel ve duygusal arınmayı gerçekleştirmeye yönelik olduğu görül-müştür.