ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ FARKINDALIK ÖLÇEKLERİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Creative Commons License

Celiloğlu U. B.

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences, no.65, pp.443-471, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk istismarı ve ihmaline yönelik farkındalık düzeylerinin incelenebilmesi için bir ölçek geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Nicel Yöntem ve Tarama Modeli kullanılmıştır. Araştırma Konya ili Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programında öğrenim görmekte olan ve anketi gönüllü olarak doldurmayı kabul eden 17-34 yaş arası, toplam 420 öğrenciyle yapılmıştır. Oluşturulan deneysel form, görüşleri alınmak üzere uzmanlara sunulmuştur. Dönütler doğrultusunda maddelerin kapsam geçerlik oranları belirlenmiştir. Maddeler için kapsam geçerlik oranı olan .30’un altında değer alan maddeler çalışma kapsamından çıkarılmıştır. Araştırmada madde analizi, AFA ve DFA analizleri yapılmıştır. Modelin uyum iyiliği indekslerinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi de AFA sonuçlarını doğrulamıştır. Çocuk İhmali Farkındalık Ölçeği (ÇİHFÖ); İfade Özgürlüğü Hakkı (İÖH), İnsana Yakışır Bir Yaşam Standardına Erişim Hakkı (İYYSEH), Yaşam ve Gelişim Hakkı (YGH) ve Özel Gereksinimleri ve Yetersizliği Olan Çocukların Hakları (ÖGYOH) olmak üzere 4 boyut ve toplam 54 maddeden oluşmaktadır. Çocuk İstismarı Farkındalık Ölçeği (ÇİFÖ); Fiziksel İstismar, Cinsel İstismar ve Duygusal İstismar 3 boyut ve toplam 34 maddeden oluşmaktadır. Çocuk İhmali Farkındalık Ölçeği (ÇİHFÖ)’nin iç tutarlık katsayısı .92 ve Çocuk İstismarı Farkındalık Ölçeği (ÇİFÖ)’ nin ise .86 olarak tespit edilmiştir.