Determining The Effect of The Atti̇tude of Organizational Commiment Towards to Change


Üstün Ö., Naldöken Ü.

İşletme Akademisi Dergisi, vol.1, no.4, pp.294-309, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to determine whether the organizational commitment and attitudes towards the change of employees in health institutions differ according to their socio-demographic and descriptive characteristics and to determine the effect of organizational commitment on attitude towards change. The attitudes and loyalties of the employees in healthcare enterprises are expressed. 1480 personnel working in Sivas Numune Hospital were accepted as the universe, as 434 people were sampled and the survey method was used; return received from 443 employees. According to somedemographic and personalityfeatures were found to be statistically significant in organizational commitment levels and attitudes towards change. It was observed that the organizational commitment of the employees of Sivas Numune Hospital was medium and their attitude towards change was positive. As a result of the research, it has been determined that there is a positive and statistically significant relationship between the organizational commitment levels and attitudes towards change.

Bu çalışmanın amacı sağlık kurumlarında çalışanların örgütsel bağlılıklarının ve değişime karşı tutumlarının sosyo-demografik ve tanımlayıcı özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek ve örgütsel bağlılığın değişime karşı tutum üzerindeki etkisini saptamaktır. Sağlık işletmelerindeki çalışanların tutum ve bağlılıkları ifade edilmiştir. Sivas Numune Hastanesi’nde çalışan 1480 personel evren kabul edilerek 434 kişi örnekleme alınarak anket yöntemi kullanılmıştır; 443 çalışandan geri dönüş alınmıştır. Bazı demografik ve kişilik özelliklerine göre örgütsel bağlılık düzeylerinde ve değişime karşı tutumlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Sivas Numune Hastanesi çalışanlarının örgütsel bağlılıklarının orta düzeyde, değişime karşı tutumlarının ise olumlu olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda, çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri ve değişime karşı tutumları arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır.