Antik Yunan’da Kadının Siyasallaşamaması: Atina Örneği


Oğuzhan M.

UYSAD 12. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 25 - 26 August 2023, pp.70-76

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.70-76
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Çoğu siyaset bilimci için siyasetin, insanının siyasal bir varlık olarak kabul görülmesinin başlangıç

noktası olarak görülen ve günümüzde halen kullanılan pek çok siyasal kavramın ortaya çıktığı, önemli

düşünür ve düşüncelerin doğduğu topraklar olan Antik Yunan, siyasete dair araştırmaların tarihsel

süreçteki ilk durağıdır. Antik Yunan’ı siyaset açısından önemli halen getiren sahip olduğu yönetim

anlayışı olmuştur. Nitekim Antik Yunan insanın siyasallaşma serüveninin yurttaşlık statüsü ile bir

kamusal alan oluşturarak devlet benzeri siyasal bir yapı olan “polis”in varlık kazandığı yerdir. Siyasal

bir varlık olan polis yurttaşlardan ayrı düşünülemeyen bir yapı olsa da esasen yurttaşların

toplamından ibaret de değildir. Polislerin temelinde eşitsizlik vardır. Antik Yunan Atina’sı bu eşitsizliği,

insanların siyasal bir varlık haline geldiği doğrudan demokrasi anlayışında ve toplumsal yapısında göz

önüne sermektedir. Atina’da siyasal katılımın yurttaşlara verilmesi, seçkinci bir katılım anlayışıyla

doğrudan demokrasinin uygulanması kadının bu kamusal alandaki konumunu tartışmalı hale

getirmiştir. Antik Yunan’da kadın, köle ve yabancılar yurttaş olarak sayılmayıp kamusal alanın dışına

itilerek yurttaşlık statüsü sadece vergi verebilen erkekler ile sınırlandırılmıştır. Buradan hareketle bu

çalışmanın amacı Antik Yunan Atina’sında kadının konumunu ele alarak siyasallaşamamasına neden

olarak gösterilen “oikos” zorunluluklar alanı içerisinde yer almasının üzerinde durulacaktır.


Anahtar Kelimeler: Antik Yunan, Atina Demokrasisi, Kadın