Development and Problems of Agricultural Sector in Turkey: A Historical Outlook


Creative Commons License

Doğan Z., Arslan S., Berkman A. N.

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, vol.8, no.1, pp.29-41, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The significance of agricultural sector which has a crucial role in development of countries and societies had been increasing as a result of globalized economic system, competition environment and rapidly changing market conditions. Turkey, in consideration of its geopolitical status, its extensive coastlines on the Mediterranean, the Aegean and the Black Sea, its inland watercourses and ecological diversity; has an exclusive prominence in terms of vegetal, animal and fishery products. In this study, a general information on agricultural sector is given and the impacts of agriculture sector on economic development along with sectorial problems are examined.

Ülkelerin ve toplumların kalkınmasında önemli rol oynayan tarım sektörünün önemi, küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet ortamları ve hızla değişen pazar şartlarının da etkisiyle giderek artmaktadır. Türkiye, içinde bulunduğu jeopolitik konumu, üç tarafının Akdeniz, Ege ve Karadeniz ile çevrili olması, sahip olduğu akarsular ve ekolojik çeşitlilik nedeniyle gerek bitkisel, gerek hayvansal ve gerek su ürünleri açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada tarım sektörü ile ilgili genel bilgilere yer verilmiş, tarım sektörünün ekonomik kalkınma üzerindeki etkileri ile içinde bulunduğu sorunlar üzerinde durulmuştur.