Dijital bağımlılık, ortaokul öğrencileri, güvenirlik, geçerlilik


Creative Commons License

kaçmaz C., Cumurcu H. B., çelik o. t.

Bağımlılık Dergisi, vol.24, no.4, pp.495-506, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 4
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.51982/bagimli.1261063
  • Journal Name: Bağımlılık Dergisi
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.495-506
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Objective: The aim of this study is to adapt the Digital Addiction Scale for Children into Turkish and to conduct a reliability and validity study with psychometric analyses. Method: The study was conducted with 326 secondary school students, 165 girls and 161 boys, using convenience sampling method. After the language validity study, the structure of the scale was examined with confirmatory factor analysis, and similar scale validity and item discrimination power were tested. In addition, Cronbach Alpha reliability coefficient was calculated. Results: As a result of the analyses, the two-factor structure of the scale was confirmed as interpersonal relationships and introverted factors. It was determined that the item discrimination power and item-total test correlations were high for the lower and upper 27% groups, and the correlation with the scores of the "Digital Game Addiction" scale applied within the scope of similar scale validity was high. Finally, Cronbach Alpha reliability coefficient was calculated as ,84 for interpersonal relationships, ,85 for introverted factors and ,90 for the overall scale. Conclusion: Digital Addiction Scale for Children is a valid and reliable scale to measure the digital addictions of secondary school students in Turkey.
Amaç: Bu araştırmanın amacı Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanmasını, psikometrik analizlerle güvenirlik ve geçerlik çalışmasının yapılmasıdır. Yöntem: Araştırma, uygun örnekleme yöntemi kullanılarak 165’i kız, 161’i erkek olmak üzere 326 ortaokul öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Dil geçerliği çalışmasından sonra doğrulayıcı faktör analizi ile ölçeğin yapısı incelenmiş, benzer ölçek geçerliği ve madde ayırt edicilik gücü test edilmiştir. Ayrıca Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Bulgular: Analizler sonucunda kişiler arası ilişkiler ve içe dönük faktörler olmak üzere ölçeğin iki faktörlü yapısı doğrulanmıştır. %27’lik alt ve üst guruplar için madde ayırt edicilik gücünün ve madde toplam test korelasyonlarının yüksek olduğu, benzer ölçek geçerliği kapsamında uygulanana “Dijital Oyun Bağımlılığı” ölçeği puanları ile korelasyonun yüksek olduğu tespit edilmiştir. Son olarak Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı kişiler arası ilişkiler için ,84 içe dönük faktörler için ,85 ve ölçeğin geneli için ,90 olarak hesaplanmıştır. Sonuç: Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkiye’de ortaokul öğrencilerinin dijital bağımlılıklarını ölçmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçektir.