DIGITAL TRANSFORMATION IN PUBLIC ADMINISTRATION: FROM E-GOVERNMENT TO DIGITAL TRANSFORMATION OFFICE


Creative Commons License

Oğuzhan M.

in: DIGITALIZATION AND DIGITAL CURRENT ON TRANSFORMATION RESEARCH, Prof. Dr. Cüneyt DUMRUL,Doç.Dr. Zerrin KILIÇARSLAN,Doç.Dr. Yasemin DUMRUL, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.112-135, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.112-135
  • Editors: Prof. Dr. Cüneyt DUMRUL,Doç.Dr. Zerrin KILIÇARSLAN,Doç.Dr. Yasemin DUMRUL, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Human beings, whose nature is continuous development, continue their lives.

to grow, develop, reproduce, reproduce, produce and

has been in production focused on continuous development. This production is the result of

The emergence of new socio-economic relations, one after the other, has led to the creation of new socio-economic relations. Starting from Industry 1.0

This process, which continues with Industry 4.0; the invention of the steam engine, immediately

followed by the invention and widespread use of electricity, production

serialization, the invention of the computer and the step into the digital phase with the internet

has given rise to a new phenomenon. From the moment this phenomenon emerged, human

and has an intense impact on all areas related to human beings.

from the plane to the virtual plane is digitalization. Man's greatest invention

technological developments that emerged after electricity, which is seen as the world's

transformation. In fact, every development brings with it a

transformation, but digitization brings a much different and faster

and doubled the rate of transformation. Human life

tends to constantly develop and produce in order to sustain itself. But human beings

In order to achieve this, it needs a social living space. This

human beings, even in their most primitive state, can take part in a community and become social and

tried to create a political structure. Because man is a social being

From this point of view, the need for socialization is based on certain needs.

Doğasında sürekli gelişimi barındıran insan, yaşamını devam ettirebilmek adına büyümek, gelişmek, üremek, üretmek durumunda kalmış ve sürekli gelişmeye odaklı üretim içerisinde olmuştur. Bu üretim, buluşların ortaya çıkmasıyla anlam kazanmış olup buluşlar da birbiri ardına yeni sosyalekonomik ilişkilerin oluşmasına yol açmıştır. Endüstri 1.0’dan başlayarak Endüstri 4.0 ile devam eden bu süreç; buharlı makinenin icat edilmesi, hemen ardından elektriğin icat edilerek kullanımının yaygınlaşması, üretimin serileşmesi, bilgisayarın icat edilerek internet ile dijital evreye adımın atılması yeni bir olguyu ortaya çıkarmıştır. Bu olgu ortaya çıktığı andan itibaren insan ve insana dair olan her alanda yoğun bir etki yaratan, bu alanları fiziki düzlemden sanal düzleme dönüştüren, dijitalleşmedir. İnsanın en büyük icadı olarak görülen elektrikten sonra ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, dünyanın dönüşüm içerisine girmesine yol açmıştır. Esasında her gelişme beraberinde bir dönüşümü getirir, ancak dijitalleşme bu gelişmelerden çok daha farklı ve hızlı bir şekilde dünyayı çevreleyip dönüşüm hızını ikiye katlamıştır. İnsan yaşamını devam ettirebilmek için sürekli gelişme ve üretme eğilimindedir. Fakat insanın bunu sağlayabilmesi için bir toplumsal yaşam alanına ihtiyacı vardır. Bu anlamda insan, en ilkel halinde bile bir topluluk içerisinde yer alıp sosyal ve siyasal bir yapı oluşturmaya çalışmıştır. İnsanın sosyal bir varlık olmasından hareketle, sosyalleşme ihtiyacı belirli ihtiyaçlar çevresinde daha da gelişerek devletin doğmasına vesile olmuştur. İnsanın iradesi sonucunda kurmuş olduğu devlet olgusu da bu güncel yapı içerisinde dönüşüm geçirmiştir. Yaşanan teknolojik gelişmeler neticesinde, internetin icat edilip kullanımının yaygınlaşması, sanayi toplumunun bilgi toplumuna evrilmesiyle beraber bilgi ve iletişim çağına geçilmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, Kamu Yönetiminde Dijital Dönüşüm: E-Devletten Dijital Dönüşüm Ofisine  her alanda olduğu gibi kamu yönetim alanında da dijital anlamda bir dönüşümü gerekli kılmıştır. Kamu yönetimi alanında hızlı ve etkili bir ilerlemenin sağlanabilmesi adına, yirmi birinci yüzyılla beraber ortaya çıkan dijitalleşme furyasına entegre olabilmek için devletler hizmetlerinde dijitalleşme eğilimine gitmiştir. Kamu yönetiminin geleneksel anlayıştan koparak değişim göstermesinin dayanağını, yeni kamu yönetimi ilkeleri oluşturmaktadır. Hesap verebilirlik, katılımcılık, etkinlik, verimlilik, saydamlık ilkeleri teknolojinin gelişmesiyle beraber dijitalleşmenin getirmiş olduğu, kolay erişim, işin ucuz ve hızlı bir şekilde halledilmesi anlayışıyla bütünlük sağlamıştır. Buradan hareketle kamu yönetiminde hizmetin kamuya mal edilmesinde kolaylık sağlanabilmesi için teknolojiden yararlanma fikri etkili olmuştur. Bu fikrin somutlaştığını gösteren ilk adım, kamu hizmetinin kamuya dair bilgilendirme, istek ve geri bildirim sisteminin dijital ortama taşınması olarak karşımıza çıkan, çoğu ülkede ve Türkiye’de oluşum sağlamış “Elektronik Devlet” (e-devlet) uygulamalarıdır. Bu çalışmanın amacı kamu yönetiminin alan olarak, yirmi birinci yüzyılın dijital çağ olarak anılmasından hareketle bu çağ içerisinde nasıl bir dönüşüm geçirdiğini, teknolojik gelişmelerin devletin kamuya hizmet sunumunu nasıl etkilediğini ortaya koyabilmektir. Bunu sağlarken de kamu yönetiminde ilk dijitalleşme adımı olan e-devletin Türkiye’de oluşumuyla beraber Türkiye’de dijital dönüşüm ofisine geçiş süreci ele alınarak çalışmanın ana konusu üzerinde durulacaktır. Çalışmada önce kavramsal bir çerçeve oluşturabilmek adına dijital dönüşüm, kamu yönetimi kavramlarına değinilerek, kamu yönetiminde dijital dönüşüm sürecini ifade eden e-devlet ve dijital dönüşüm ofisi konuları ele alınacaktır.