THE EFFECT OF SUSTAINABILITY REPORTS ON INVESTMENT DECISIONS: A RESEARCH ON BIST 30 COMPANIES


Akın S., Tanç Ş. G.

7. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 - 04 November 2023, pp.244-250

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.244-250
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

While the Earth's resources are gradually decreasing, leaving a livable Earth to future generations has become an important fact that all parties should draw attention to. For this reason, the concept of sustainability appears in every aspect of our lives. Among sustainable nutrition, sustainable products, and sustainable life, sustainability accounting has also found a place in this field. When explaining their reports, businesses attach importance to explaining not only their financial reporting but also what they do for a sustainable world and how they do it in the light of certain standards. Sustainability Standards S1 and S2 published by the Public Oversight Authority can be given as examples of these standards. In the study, using the source scanning method, one of the qualitative research methods, the sustainability reports of the first 30 companies traded in Borsa Istanbul (BIST 30) in 2022 were examined in light of the sustainability standards published by the KGK. Sustainability reports were examined in 4 basic criteria based on the S1 and S2 standards published by KGK. If the sustainability report was prepared by the business by these four criteria, the relevant business was given one (1) point; otherwise, zero (0) point was given. Then, the financial data of the relevant companies in 2022 were subjected to some financial analysis, and the relationship between the resulting results and sustainability reporting was examined with the Spearmen Correlation test. A significant relationship was observed between sustainability reports and leverage ratio, earnings per share, company size, return on assets and PD/DD ratio. The study reveals the need for detailed explanations to be made in light of relevant standards by observing the impact of investor decisions when preparing sustainability reports for businesses.

Dünya’nın kaynakları giderek azalırken, gelecek nesillere yaşanılabilir bir Dünya’nın bırakılması tüm tarafların dikkat çekmesi gereken önemli bir olgu haline gelmiştir. Bu sebeple sürdürülebilirlik kavramı hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilir beslenme, sürdürülebilir ürünler, sürdürülebilir yaşam derken sürdürülebilirlik muhasebesi de bu alanda kendisine yer bulmuştur. İşletmeler raporlarını açıklarken sadece finansal raporlamalarını değil, sürdürülebilir bir dünya için ne yaptıklarını ve bunları nasıl yaptıklarını belirli standartlar ışığında açıklamaya önem göstermektedir. Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik Standartları S1 ve S2 bu standartlara örnek olarak verilebilir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden kaynak taraması metodu kullanılarak Borsa İstanbul’da işlem gören ilk 30 şirketin (BİST 30) 2022 yılındaki sürdürülebilirlik raporları KGK tarafından yayımlanan S1 ve S2 standartları baz alınarak 4 temel ölçütte incelenmiştir. İşletme tarafından bu dört ölçüte uygun şekilde sürdürülebilirlik raporu hazırlandıysa ilgili işletmeye bir (1) puan verilmiş hazırlanmadıysa sıfır (0) puan verilmiştir. Daha sonra ilgili şirketlerin 2022 yılındaki finansal verileri, birtakım finansal analizlere tabi tutularak, ortaya çıkan sonuçlar ile sürdürülebilirlik raporlamaları arasındaki ilişki Spearmen Korelasyon testi ile incelenmiştir. Sürdürülebilirlik raporları ile kaldıraç oranı, hisse başına kazanç, şirket büyüklüğü, varlık getirisi ve PD/DD oranı arasında anlamlı ilişki gözlemlenmiştir. Çalışma, işletmelere sürdürülebilirlik raporlarını hazırlarken yatırımcı kararlarının etkisini gözlemleyerek detaylı açıklamaların ilgili standartlar ışığında yapılması gereğini ortaya koymaktadır.