The Relationship between Competencies of Teachers Towards Students with Learning Disabilities, Their Resources of Self-Efficacy and Positive Teaching Skills


Emre O., Keskinkılıç A., İNCİ R., Güley B., Kıdır M., kaçmaz C., ...More

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.1, pp.205-218, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Today, the education of children with learning disabilities has become a social issue. There are few studies on this subject in Turkey. This study aims to investigate the relationship between competencies of teachers towards students with learning disabilities, their self-efficacy resources of and positive teaching skills. The study group of the research, which is designed as quantitative research, consists of 317 teachers working in 25 official primary schools and 10 private primary schools. The Teacher Competencies towards Students with Learning Disabilities Scale, the Positive Teacher Scale and Self- Efficacy Resources Scale were used for data collection. Descriptive statistics and Pearson correlation coefficients were used to analyze the data. As a result, a positive, moderate and significant relationship was found between the teachers' positive attitudes and creating a flow during the course, consideration, motivation, focus on the lesson, and attention gathering.
Günümüzde öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların eğitimi, toplumsal birsorun haline gelmiştir. Türkiye’de de bu konu ile ilgili yapılan araştırmalarsınırlı düzeydedir. Bu çalışmada, öğretmenlerin öğrenme güçlüğü yaşayanöğrencilere yönelik yeterlikleri, öz yeterlik kaynakları ve pozitif öğretmenlikbecerileri arasındaki ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Nicel araştırmaolarak tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu, tesadüfen seçilen 25 resmiilkokul ve 10 özel ilkokulda görev yapan toplam 317 öğretmenoluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Öğrenme Güçlüğü YaşayanÖğrencilere Yönelik Öğretmen Yeterlilikleri Ölçeği, Pozitif Öğretmen Ölçeğive Öz Yeterlik Kaynakları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesindebetimleyici istatistikler ve Pearson Korelasyon katsayıları kullanılmıştır.Sonuçta; öğretmenlerin derste akış yaşatmak ile dikkate alma, güdüleme,derse odaklanma, dikkat toplama ve olumlu tutum arasında pozitif yönde,orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır.