Recognition Of Marketable Securities In Accordance With TAS 39 And TFRS 9


Creative Commons License

Özulucan A., Arslan S., Keleş D.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.4, pp.235-249, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Marketable Securities are economic assets that acquired for a certain period of time to obtain profit share or to benefit from short-term price increases such as stock bond, bond, profit-loss partnership certificate and financial bond. There are different arrangements fort he acquisition, classification, recognition and valuation of securities at the end of the operating period. Marketable securities are generally accounted for according to the provisions of the Uniform Accounting System and Tax Legislation. However, the accounting principles for securities have changed completelywith the recently adopted Turkish Accounting and Financial Reporting Standards. There are two basic accounting standards that describe the accounting principles for marketable securities. These are TMS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement Standard and TFRS 9 Financial Instruments Standard. The objective of this study which is prepared in the framework of these standards provisions is explaining classification of marketable securities, recognition for the first time, valuation at the end of the period and reporting of valuation differences and to ensure a better understanding ofthe standards provisions through practial examples

Menkul kıymetler, kâr payı elde etmek ya da kısa süreli fiyat artışlarından faydalanarak kazanç sağlamak amacıyla edinilen ve belirli bir süre elde tutulan hisse senedi, tahvil, kâr-zarar ortaklığı belgesi ve finansman bonosu gibi iktisadi kıymetlerdir. Menkul kıymetlerin edinilmesi, sınıflandırılması, muhasebeleştirilmesi ve dönem sonlarında değerlemesine yönelik farklı düzenlemeler bulunmaktadır. Genel olarak, menkul kıymetler Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Vergi Mevzuatı hükümlerine göre muhasebeleştirilmektedir. Ancak, son yıllarda uygulamaya konulan Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ile birlikte menkul kıymetlerin muhasebeleştirilme esasları tamamen değişmiştir. Menkul Kıymetlerin muhasebeleştirilme esaslarını açıklayan iki temel standart bulunmaktadır. Bunlar; TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı ile TFRS 9 Finansal Araçlar Standardıdır. Bu standart hükümleri çerçevesinde hazırlanan bu çalışmada, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı ile TFRS 9 Finansal Araçlar Standardının; menkul kıymetlerin sınıflandırılması, ilk kez muhasebeleştirilmesi, dönem sonlarında değerlenmesi ve değerleme farklarının raporlanmasına yönelik getirdiği yeniliklerin açıklanması ile uygulama örnekleri sayesinde standart hükümlerinin daha iyi bir şekilde anlaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır