AHMED HÂZIM BEY- DEVELİLİ ÂŞIK SEYRÂNÎ VE SÂNİHÂT-I SEYRÂNÎ. -İNCELEME – METİN-TIPKIBASIM -


Balcı F.

Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, 2023

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Paradigma Akademi Yayınları
  • City: Çanakkale
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Ele aldığımız çalışma Ahmed Hâzım Bey’in, Âşık Seyrânî’nin ilk şiirlerini derlediği Sânihât-ı Seyrânî adlı eseridir. Sânihât-ı Seyrânî daha önce neşredilmiş ancak eserde görülen bazı eksiklikler nedeniyle eserin yeniden yayımlanması gerekli görülmüştür. Bunun üzerine Sânihât-ı Seyrânî’nin matbû metni temin edilmiş, eserde yer alan aruz ve hece vezinli şiirler yeni yazıya aktarılmıştır. Eser yeniden neşre hazırlanırken ilmî usullere dikkat edilmiş, şiirlerde yer alan âyet, hadis, kelâm-ı kibar, Eski Anadolu Türkçesine ait kelime ve kelime gruplarına titizlikle yaklaşılmıştır. Söz konusu edilen Arapça ve Farsça ibarelerin okuyucuda soru işareti uyandırmaması adına dipnotlardan istifade edilmiştir. Bu durumla da yetinilmemiş, kitabın sonunda Sânihât-ı Seyrânî’nin tıpkıbasımına yer verilmiştir. Bahse konu ettiğimiz yönleriyle Sânihât-ı Seyrânî, hem Halk edebiyatı araştırmacıları hem de Eski edebiyata ilgi duyan okuyucular için başucu niteliğinde bir eser konumundadır. Elinizdeki kitap üç bölümden müteşekkildir. Giriş kısmı niteliğindeki ilk kısımda, Âşık Seyrânî’nin hayatı ve şahsiyetine değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde Ahmed Hâzım Bey ve Sânihât-ı Seyrânî’si ile ilgili tafsilatlı bilgi verilmiştir. Son bölümde ise eserin asıl çalışma konusunu teşkil eden Sânihât-ı Seyrânî okuyucunun istifadesine ve ilim âleminin dikkatine sunulmuştur.