Algılanan Mağduriyetin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma


Harmancı Y.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.19-37, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This survey that is made to determine the effect on organizational commitment of perceived victimization is formed with two models. According to the first model, it is examined the effect on three kinds of commitment of perceived victimization and determined that perceived victimization has meaningful and negative effects on three kinds of commitment. At second model, it is determined that perceived victimization discussed as three kinds has meaningful and negative effects on organizational commitment. These results show that individuals who feel as victim from different reason themself reduce the commitment to organization. Keywords: Perceived victimization, Organizational commitment

Organizasyonlarda algılanan mağduriyetin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik olarak yapılan bu araştırma iki model üzerine inşa edilmiştir. Birinci modele göre algılanan mağduriyetin üç tür bağlılık üzerindeki etkisi incelenmiş ve mağduriyet algılamasının üç tür bağlılık üzerinde de anlamlı ve negatif yönlü etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Đkinci modelde ise üç tür olarak ele alınan mağduriyetin (engelleme davranışları oluşan mağduriyet, düşmanca davranışlar sonucu oluşan mağduriyet ve fiziki saldırı şeklinde oluşan mağduriyet) örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı ve negatif yönlü etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar örgütlerde kendilerini çeşitli nedenlerle mağdur hisseden bireylerin bağlılıklarının zayıfladığı sonucunu ortaya çıkarmıştır. Anahtar Kelimeler: Algılanan mağduriyet, örgütsel bağlılık